d'application à partir du 01/04/2003
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

Art. 38.


Afdeling X - Slotbepalingen
Art. 39.
01/04/2003
  -31/12/2007
De bepalingen van evengenoemd koninklijk besluit van 3 juli 1996 welke geen betrekking hebben op de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid zijn, behoudens indien daarvan bij dit besluit wordt afgeweken, van toepassing voor de in de artikelen 4 en 5 van dit besluit bedoelde personen.


Art. 40.

FR   NL   [Affichage pour impression]