Publié le 30/01/1985
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 januari 1985 tot uitvoering van het koninklijk besluit nr. 281 van 31 maart 1984 houdende bepaalde tijdelijke wijzigingen in de regeling inzake de koppeling van sommige sociale uitkeringen van de maatschappelijke zekerheid en uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk, en tot toekenning van een inhaalpremie aan sommige gerechtigden op sociale uitkeringen

HOOFDSTUK II - DE INHAALPREMIE AAN SOMMIGE INVALIDEN
Art. 5.
30/01/1985 Aan de werknemers, zelfstandigen of zeevarenden onder Belgisch vlag, die op 1 januari 1985 invaliditeitsuitkeringen ten laste van de uitkeringsverzekering voor werknemers, zelfstandigen of zeevarenden onder Belgische Vlag genieten, wordt een inhaalpremie toegekend waarvan het bedrag gelijk is aan 3.000 frank voor gerechtigde met personen ten laste en 2.000 frank voor gerechtigde zonder personen ten laste.
30/01/1985 Het bedrag van die premie mag echter niet groter zijn dan het dagbedrag van de invaliditeitsuit+kering op 1 maart 1985 vermenigvuldigd met 3,24. Het bedrag mag bovendien niet groter zijn dan het verschil tussen het bedrag van 306.000 frank voor de gerechtigde die wordt beschouwd als iemand met gezinslast, of van 204.000 frank voor de gerechtigde die wordt beschouwd als iemand zonder gezinslast en het dagbedrag van de invaliditeitsuitkering op 1 maart 1985, vermenigvuldigd met 313.


Art. 6.

FR   NL   [Affichage pour impression]