Publié le 16/12/2013
   

FR   NL  

Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut
Artikel 1.
25/04/2004 Artikel 1. Deze wet is van toepassing op de organismen behorende tot één der volgende vier categorieën :
25/04/2004 A. Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
25/04/2004 Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp
25/04/2004 Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds voor de Gewestelijke thesauriën
25/04/2004 Brussels Instituut voor Milieubeheer
25/04/2004 Bureau voor Aids-Preventie
25/04/2004 Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest
25/04/2004 Commissariaat Generaal bij de Internationale Betrekkingen
25/04/2004 Dienst voor Regeling der Binnenvaart
25/04/2004 Federaal Planbureau
25/04/2004 Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en Medisch-sociale Inrichtingen
25/04/2004 Fonds voor de Financiering van de Leningen aan Vreemde Staten
25/04/2004 Hulp- en Informatiebureau voor Gezinnen van Militairen
25/04/2004 Hulpfonds tot Financieel Herstel van de Gemeenten
25/04/2004 Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden
25/04/2004 Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid
25/04/2004 Office wallon de Développement rural
25/04/2004 Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest
25/04/2004 Regie der Gebouwen
25/04/2004 Regie der Luchtwegen
25/04/2004 Regie voor Maritiem Transport
25/04/2004 Vlaams Financieringsfonds
25/04/2004 Vlaams Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en Medisch-sociale Instellingen
25/04/2004 Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden
25/04/2004 Voorschottenfonds voor Schadeloosstelling voor Schade veroorzaakt door het Winnen en Pompen van Grondwater
25/04/2004 Waals Fonds van Voorschotten voor het Herstel van de Schade veroorzaakt door Grondwaterwinningen en Oppompingen
25/04/2004 Wegenfonds
25/04/2004 Wetenschappelijk instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur
25/04/2004 B. Agentschappen voor de oproepen tot de hulpdiensten
25/04/2004 Autonome Haven van Charleroi
25/04/2004 Autonome Haven van Luik
25/04/2004 Autonome Haven van Namen
25/04/2004 Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
25/04/2004 Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en landbouw
01/05/2013 Opgeheven door: Wet 19-3-13 - B.S. 29-3 - ed. 2 - art. 39
25/04/2004 Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel
25/04/2004 Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum für deutschsprachige Sendungen
25/04/2004 Belgisch Instituut voor Normalisatie
25/04/2004 Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
25/04/2004 Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
25/04/2004 Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap
25/04/2004 De Koninklijke Muntschouwburg
25/04/2004 Dienst voor de Scheepvaart "Office de la Navigation"
25/04/2004 Fonds communautaire pour l'Intégration sociale et professionnelle des Personnes handicapées
12/04/2010 Fonds voor de medische ongevallen
25/04/2004 Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes Entreprises
25/04/2004 Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in den kleinen und mittleren Unternehmen
25/04/2004 Instituut tot aanmoediging van het Wetenschappelijk onderzoek in nijverheid en landbouw
25/04/2004 Intercommunale Maatschappij van de Linker-Scheldeoever
25/04/2004 Koninklijk Instituut voor Aarde- en Ruimtewetenschappen
25/04/2004 Koninklijk Instituut voor Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen
25/04/2004 Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen
25/04/2004 Nationaal Geografisch Instituut
25/04/2004 Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers
25/04/2004 Nationaal Orkest van België
25/04/2004 Nationaal Waarborgfonds voor schoolgebouwen
25/04/2004 Nationale Zuiveldienst
25/04/2004 Office de la Naissance et de l'Enfance
25/04/2004 Paleis voor Schone Kunsten
25/04/2004 Radio-télévision belge de la Communauté culturelle française
25/04/2004 Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
25/04/2004 Waalse Maatschappij voor Watervoorziening
25/04/2004 Waarborgfonds van de Duitstalige Gemeenschap voor Schoolgebouwen
25/04/2004 C. Controledienst voor de Verzekeringen
25/04/2004 Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen
25/04/2004 Federaal Agentschap voor Nucleaire controle
25/04/2004 Nationale Delcrederedienst
25/04/2004 Nationale Loterij
25/04/2004 D. Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart
25/04/2004 Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings- en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd "Bijzondere Compensatiekas voor Kindertoeslagen van de Zeevaartgewesten")
25/04/2004 Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
25/04/2004 Fonds voor Arbeidsongevallen
01/01/2014 Fonds voor Beroepsziekten
25/04/2004 Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden
25/04/2004 Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
25/04/2004 Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
01/01/2014 Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail
25/04/2004 Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid
25/04/2004 Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers
01/07/2009 ...
25/04/2004 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
25/04/2004 Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
25/04/2004 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
25/04/2004 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
25/04/2004 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten.
25/04/2004 Rijksdienst voor Pensioenen
25/04/2004 Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
01/07/2009 Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]