d'application à partir du 01/01/1993
   

FR   NL  

Ministerieel besluit van 2 februari 1994 tot uitvoering van artikel 13bis, § 7, tweede lid, van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers

Art. 3.


Art. 3bis.
01/01/1993 Het verzoek om af te zien van de toepassing van de sanctie ingediend door de werkgever binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van het in artikel 1 beoogd aangetekend schrijven, schort de terugvordering op tot wanneer het Beheerscomité van het Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers over dit verzoek uitspraak doet.

Art. 4.

FR   NL   [Affichage pour impression]