Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 37undecies.

[Wet 05/06/2002 - B.S. 04/07/2002 Invoeging] De verzekeringstegemoetkoming in de kosten voor de in <:C 1>artikel 34<:c> ...
      d'application ā partir du 01/01/2002
      Note: In afwijking van § 1 hebben de bepalingen van de door deze wet ingevoegde afdeling III van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van dezelfde gecoördineerde wet, uitwerking met ingang van 1 januari 2001 voor de gezinnen waarvan het bedrag van de inkomens die zijn bedoeld in artikel 37 duodecies, § 1, eerste lid, lager is dan of gelijk is aan 13.730,98 EUR
De in artikel 37 undecies bedoelde tegemoetkoming tegen 100 pct. in de kosten van de in 2001 verrichte verstrekkingen wordt toegekend op grond van een procedure die door de Koning wordt vastgesteld. Het in aanmerking genomen gezin is het gezin dat op 1 januari 2002 bestaat en het bedrag van de daadwerkelijk ten laste genomen persoonlijke aandelen moet hoger liggen dan 446 EUR.
Met betrekking tot de gezinnen bedoeld in het eerste lid, hebben de bepalingen van hogervermelde afdeling III evenwel uitwerking met ingang van 1 januari 2002
1° wanneer een verzekeringstegemoetkoming tegen 100 pct. is toegekend op grond van het in artikel 5, § 1, bedoeld koninklijk besluit van 3 november 1993, behalve als er zich in het betrokken gezin een rechthebbende bevindt, die is bedoeld in artikel 2, § 2, 6°, van hogervermeld koninklijk besluit van 3 november 1993;
2° in alle gevallen, als de leden van het betrokken gezin aangesloten zijn bij verschillende verzekeringsinstellingen.


[04/07/2002 vig.01/01/2002]

In afwijking van § 1 hebben de bepalingen van de door deze wet ingevoegde afdeling III van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van dezelfde gecoördineerde wet, uitwerking met ingang van 1 januari 2001 voor de gezinnen waarvan het bedrag van de inkomens die zijn bedoeld in artikel 37duodecies, § 1, eerste lid, lager is dan of gelijk is aan 13.730,98 EUR.
De in artikel 37undecies bedoelde tegemoetkoming tegen 100 pct. in de kosten van de in 2001 verrichte verstrekkingen wordt toegekend op grond van een procedure die door de Koning wordt vastgesteld.
Het in aanmerking genomen gezin is het gezin dat op 1 januari 2002 bestaat en het bedrag van de daadwerkelijk ten laste genomen persoonlijke aandelen moet hoger liggen dan 446 EUR. Met betrekking tot de gezinnen bedoeld in het eerste lid, hebben de bepalingen van hogervermelde afdeling III evenwel uitwerking met ingang van 1 januari 2002
1° wanneer een verzekeringstegemoetkoming tegen 100 pct. is toegekend op grond van het in artikel 5, § 1, bedoeld koninklijk besluit van 3 november 1993, behalve als er zich in het betrokken gezin een rechthebbende bevindt, die is bedoeld in artikel 2, § 2, 6°, van hogervermeld koninklijk besluit van 3 november 1993;
2° in alle gevallen, als de leden van het betrokken gezin aangesloten zijn bij verschillende verzekeringsinstellingen.