d'application à partir du 01/01/2002
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 37novies.


Art. 37decies.
01/01/2002
  -31/12/2005
§ 1. Het in artikel 37octies bedoelde gezin is samengesteld uit hetzij één persoon die gewoonlijk alleen leeft, hetzij twee of meer personen die gewoonlijk in dezelfde woonplaats verblijven en er samenleven. De samenstelling van het gezin wordt bepaald aan de hand van de gegevens die zijn opgenomen in het Rijksregister van de natuurlijke personen.
01/01/2002
  -31/12/2005
§ 2. Maakt evenwel geen deel uit van het overeenkomstig § 1 samengesteld gezin, de persoon die zich in een van de hierna opgesomde situaties bevindt:
01/01/2002
  -31/12/2005
a) in een bepaald gezin geplaatst zijn in het raam van een gereglementeerde vorm van gezinsplaatsing;
01/01/2002
  -31/12/2005
b) leven in een gemeenschap. Als die persoon dezelfde hoofdverblijfplaats heeft als zijn (haar) echtgenote (echtgenoot), de persoon met wie hij (zij) een feitelijk gezin vormt of zijn/haar personen ten laste, vormt hij/zij evenwel een gezin met deze personen.
01/01/2002
  -31/12/2005
De persoon die zich in één van die situaties bevindt, wordt geacht gewoonlijk alleen te leven, en op zichzelf een gezin te vormen.
01/01/2002
  -31/12/2005
Kan volgens de door de Koning vastgestelde modaliteiten kiezen geen deel uit te maken van het overeenkomstig § 1 samengesteld gezin, de persoon die zich wegens zijn gezondheidstoestand in een afhankelijkheidssituatie bevindt. Als die persoon dezelfde hoofdverblijfplaats heeft als zijn (haar) echtgenote (echtgenoot), de persoon met wie hij (zij) een feitelijk gezin vormt of zijn (haar) personen ten laste, vormt hij (zij) evenwel een gezin met deze personen.
01/01/2002
  -31/12/2007
§ 3. De informatie die is opgenomen in het Rijksregister van de natuurlijke personen, wordt op 1 januari van een kalenderjaar in aanmerking genomen om het recht van het betrokken gezin te bepalen in het raam van het maximum te factureren bedrag in de loop van datzelfde jaar. Indien in de loop van datzelfde jaar een persoon voor de eerste maal in het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt ingeschreven, wordt evenwel rekening gehouden met de aldus in de samenstelling van het gezin aangebrachte wijziging.
01/01/2002 § 4. De Koning bepaalt wat wordt verstaan onder "zich wegens zijn gezondheidstoestand in een afhankelijkheidssituatie bevinden", onder "gemeenschap", en onder "een feitelijk gezin vormen".
01/01/2002 § 5. Indien de rechthebbenden van een zelfde gezin zijn aangesloten of ingeschreven bij verschillende verzekeringsinstellingen, beheert de verzekeringsinstelling waarbij de oudste persoon is aangesloten of ingeschreven, het dossier betreffende de toepassing van deze afdeling. De betrokken verzekeringsinstellingen verstrekken haar de informatie die nodig is voor de toepassing van deze afdeling, met name die betreffende de gezinssamenstelling, en de door het betrokken lid daadwerkelijk ten laste genomen persoonlijke aandelen.

Afdeling III.- Maximumfactuur, vastgesteld op grond van het gezinsinkomen van de rechthebbende en uitgevoerd door de verzekeringsinstellingen

Art. 37undecies.

FR   NL   [Affichage pour impression]