Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 63.


(En vigueur le: 06/09/1994 - )

est citÚ par:

Art. 67.

ž 1 Om de kosten van de controle, als bedoeld in de artikelen 63, 65, en 66, te dekken kan een bijdrage worden gevraagd. Dit bedrag wordt vastgesteld door de Koning, op voorstel van de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft.
(En vigueur le: 10/01/2000 - )


ž 2. De Koning kan, op gezamenlijk voorstel van de ministers die de Sociale Zaken en de Volksgezondheid onder hun bevoegdheid hebben, ook een percentage vaststellen van het in artikel 59 bedoeld globaal budget, dat wordt bestemd om de kosten te dekken van de kwaliteitscontrole bedoeld in artikel 63 [en in artikel 65].
(En vigueur le: 10/05/2014 - )


Koninklijk besluit van 16 december 1981 tot uitvoering van artikel 63 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoordineerd op 14 juli 1994

Koninklijk besluit van 31 januari 1977 tot bepaling van de verstrekkingen van klinische biologie, bedoeld in artikel 63 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 1

De verstrekkingen inzake klinische biologie, bedoeld in artikel 63 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, zijn alle verstrekkingen inzake klinische biologie, al dan niet uitgevoerd met isotopen, vermeld in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, bedoeld in artikel 35 van de voormelde geco÷rdineerde wet, met uitzondering van de verstrekkingen die worden verricht in laboratoria die uitsluitend de verstrekkingen uitvoeren welke zijn vermeld onder de nummers 114096-114100, 114111, [...] 120713-120724, 121516-121520, 122511-122522, [...] 123152-123163, [...] 125716-125720, 125915-125926, 126512-126523, [...] 126711-126722, 126733-126744, 126814-126825, [...] 127153-127164, [...] 550012-550023, 550572-550583 en 550594-550605 van de voornoemde nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.
(En vigueur le: 24/07/2008 - )


Koninklijk besluit nr. 143 van 30 december 1982 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de laboratoria moeten voldoen voor de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor verstrekkingen van klinische biologie

Art. 1

Met verstrekkingen voor klinische biologie worden bedoeld deze waarvoor een tussenkomst wordt verleend overeenkomstig de artikelen 34 en 63 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994.
(En vigueur le: 01/12/2005 - )


Art. 3

De in deze paragraaf bedoelde overeenkomst moet zijn goedgekeurd door de minister bevoegd voor de volksgezondheid, hierna "de minister" genoemd, mits naleving van de adviesprocedure en beroepsprocedure die de Koning heeft bepaald voor de weigering van de erkenning van een laboratorium voor klinische biologie, in toepassing van dit koninklijk besluit en artikel 63 van voornoemde geco÷rdineerde wet van 14 juli 1994.
(En vigueur le: 01/12/2005 - )


Wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform en diverse bepalingen

Art. 3

3░ verzorgingsinstellingen : de instellingen en diensten bedoeld in respectievelijk de wet op de ziekenhuizen geco÷rdineerd op 7 augustus 1987, artikel 5 van de wet van 27 juni 1978 tot wijziging van de wetgeving op de ziekenhuizen en betreffende sommige andere vormen van verzorging en de artikelen 22, 6░, 34, 12░ en 21░, 63 en 65 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen geco÷rdineerd op 14 juli 1994;
(En vigueur le: 23/10/2008 - )