Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 63.

door de Minister zijn erkend op grond van door de Koning bepaalde criteria die inzonderheid betrekking kunnen hebben op kwantiteitscontrole en financiering.
(En vigueur le: 06/09/1994 - 10/07/2016)

est cité par:

Art. 61.

e) onder «laboratorium», het laboratorium voor klinische biologie erkend met toepassing van de bepalingen van artikel 63, 3°;
(En vigueur le: 06/09/1994 - )


e) onder "laboratorium", het laboratorium voor klinische biologie erkend met toepassing van de bepalingen van artikel 63, 3°;
(En vigueur le: 06/09/1994 - )


Koninklijk besluit van 28 april 1993 houdende de erkenningscriteria van de laboratoria voor klinische biologie, bedoeld in artikel 63, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoordineerd op 14 juli 1994

Koninklijk besluit nr. 143 van 30 december 1982 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de laboratoria moeten voldoen voor de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor verstrekkingen van klinische biologie

Koninklijk besluit van 28 december 2006 tot uitvoering van artikel 22, eerste lid, 17°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 1

- laboratoria voor klinische biologie die erkend zijn door de Minister van Sociale Zaken, overeenkomstig het koninklijk besluit van 28 april 1993 houdende de erkenningscriteria in hoofde van de laboratoria voor klinische biologie, bedoeld in artikel 63, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,
(En vigueur le: 01/01/2005 - )


Koninklijk besluit van 9 november 2015 tot uitvoering van artikel 63, eerste lid, 3°, van op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 1

het koninklijk besluit van 28 april 1993 houdende de erkenningscriteria in hoofde van de laboratoria voor klinische biologie, bedoeld in artikel 63, eerste lid, 3° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;
(En vigueur le: 19/12/2015 - )