Gecoördineerde wet van 14-7-1994

Résumé: Numac tekst: 1994071451 - p. 21524

De hierna vermelde artikelen kan u terugvinden in de table met bijlagen die zich onder de inhoudstafel bevindt: art. 25octies-1 tot 25octies-2, 25quater-1, 25septies, 35quater-1, 35septies, 35septies 1 tot 6, 37vicies-1, 116-1 tot 116-5, 165-1, 15°novies

Note: Met volledige historiek.

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 30-12-2020 - ed. 1 - Wijzigende numac: 2020044541 & 2020205617

FR   NL  


Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994.

Table des Matières du document

TITEL I.- ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.     Art. 9bis.

TITEL II.- RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Art. 10.     Art. 11.     Art. 12.     Art. 13.

TITEL III.- VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING

HOOFDSTUK I.- ORGANEN

Afdeling I.- Dienst voor geneeskundige verzorging

Art. 14.

Afdeling II.- Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging

Art. 15.     Art. 16.

Afdeling III.- Commissie voor begrotingscontrole

Art. 17.     Art. 18.

Afdeling IV.- De Wetenschappelijke raad

Art. 19.     Art. 20.

Afdeling V.- Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging

Art. 21.     Art. 22.

Afdeling VI.- College van geneesheren-directeurs en Raad voor advies inzake revalidatie

Art. 23.     Art. 24.

Afdeling VII.- Bijzonder solidariteitsfonds

Art. 25.

Afdeling VIII.- Overeenkomsten- en akkoordencommissies

Art. 26.

Afdeling IX.- Technische raden

Art. 27.     Art. 28.     Art. 29.

Afdeling X.- Profielencommissies

Art. 30.

Afdeling XI opgeheven bij: Wet 25-1-99 - B.S. 6-2.- De Geneesmiddelencommissie

Art. 31.

HOOFDSTUK II.- TOEPASSINGSSFEER

Art. 32.     Art. 33.

HOOFDSTUK III.- GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN

Art. 34.     Art. 35.     Art. 36.     Art. 36bis.     Art. 36ter.     Art. 37.     Art. 37bis.     Art. 37ter.

HOOFDSTUK IV.- OPMAKEN VAN DE BEGROTING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING

Art. 38.     Art. 39.     Art. 40.     Art. 41.

HOOFDSTUK V.- BETREKKINGEN MET DE ZORGVERLENERS, DE DIENSTEN EN DE INSTELLINGEN

Afdeling I.- Overeenkomsten

A. Algemene bepalingen

Art. 42.

B. Overeenkomsten met de vroedvrouwen, de verpleegkundigen en de diensten thuisverpleging, de kinesitherapeuten, de logopedisten en de verstrekkers van prothesen, toestellen en implantaten

Art. 43.     Art. 44.     Art. 45.

C. Overeenkomsten met de verplegingsinrichtingen

Art. 46.

D. Overeenkomsten met de in artikel 34, 11° en 12° bedoelde diensten en inrichtingen

Art. 47.

E. Overeenkomst met de apothekers

Art. 48.

F. Gemene bepalingen

Art. 49.

Afdeling II.- Betrekkingen met de geneesheren en de tandheelkundigen

Art. 50.     Art. 50bis.

Afdeling III.- Bepalingen gemeenschappelijk aan de afdelingen I en II betreffende andere geneeskundige verstrekkingen

Art. 51.     Art. 52.     Art. 53.

Afdeling IV.- Sociaal statuut van de geneesheren, tandheelkundigen en apothekers en andere voordelen die aan sommige geneesheren kunnen worden toegekend

Art. 54.

Afdeling V.- Vergoeding aan de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde

Art. 55.

Afdeling VI.- Tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor bijzondere modellen van verstrekking of betaling van geneeskundige verzorging

Art. 56.

Afdeling VIbis.- Verstrekkingen verleend aan rechthebbenden in een ziekenhuis

Art. 56bis.

Afdeling VII.- Verstrekkingen van klinische biologie voor in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden

Art. 57.     Art. 58.

Afdeling VIII.- Verstrekkingen van klinische biologie, verleend aan de in een ziekenhuis en de niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden

Art. 59.

Afdeling IX.- Verstrekkingen van klinische biologie, verleend aan de niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden

Art. 60.     Art. 61.     Art. 62.

Afdeling X.- Voorwaarden voor de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor bepaalde verstrekkingen

Art. 63.     Art. 64.     Art. 65.     Art. 66.     Art. 67.

Afdeling XI.- Bijzondere bepalingen betreffende de wijzigingen in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen en de vermindering van sommige honoraria

Art. 68.

Afdeling XII.- Verstrekkingen inzake medische beeldvorming en andere verstrekkingen bedoeld in artikel 34

Art. 69.

Afdeling XIIbis.- Bepalingen in verband met nomenclatuur van de medische beeldvorming en andere verstrekkingen.

Art. 69bis.     Art. 69ter.     Art. 69quater.     Art. 69quinquies.     Art. 69sexies.     Art. 69septies.     Art. 69octies.

Afdeling XIII.- In onderaanneming verrichte geneeskundige verstrekkingen

Art. 70.

Afdeling XIV.- Revalidatieverstrekkingen

Art. 71.

Afdeling XV.- Contracten inzake bepaalde farmaceutische specialiteiten

Art. 72.

Afdeling XVbis.- Verplichtingen van de aanvragers voor toelating tot terugbetaling van farmaceutische specialiteiten

Art. 72bis.

Afdeling XVI.- Plichten van de zorgverleners

Art. 73.     Art. 74.     Art. 75.

Afdeling XVII.- Plichten van de paramedische medewerkers

Art. 76.

Afdeling XVIII.- Financiële verantwoordelijkheid van de voorschrijvende geneesheren

Art. 77.

Afdeling XIX.- Maatregelen om het aanbod te beheersen van de door de verplichte verzekering ten laste genomen verzorging

Art. 77bis.

TITEL IV.- UITKERINGSVERZEKERING

HOOFDSTUK I.- ORGANEN

Afdeling I.- Dienst voor uitkeringen

Art. 78.     Art. 78bis.

Afdeling II.- Beheerscomité

Art. 79.     Art. 80.     Art. 80bis.

Afdeling III.- Geneeskundige raad voor invaliditeit

Art. 81.     Art. 82.

Afdeling IV.- Technische ziekenfondsraad

Art. 83.     Art. 84.

Afdeling V.- Technisch medische raad

Art. 85.

HOOFDSTUK II.- TOEPASSINGSSFEER

Art. 86.

HOOFDSTUK III.- UITKERINGEN

Afdeling I.- Primaire ongeschiktheidsuitkering

Art. 87.     Art. 88.     Art. 89.     Art. 90.     Art. 91.     Art. 92.

Afdeling II.- Invaliditeitsuitkering

Art. 93.     Art. 93bis.     Art. 94.     Art. 95.

Afdeling III.- Over het leerlingenwezen voor beroepen uitgeoefend door arbeiders in loondienst

Art. 96.

Afdeling IV.- Mogelijkheid tot herwaardering van bepaalde uitkeringen

Art. 97.     Art. 98.     Art. 99.

Afdeling V.- Gemeenschappelijke bepalingen ter zake van de uitkeringen

Art. 100.     Art. 101.     Art. 102.     Art. 103.     Art. 104.     Art. 104bis.     Art. 105.     Art. 106.     Art. 107.     Art. 108.     Art. 109.

Afdeling VI.- Uitkering voor begrafeniskosten

Art. 110.

TITEL V.- MOEDERSCHAPSVERZEKERING

HOOFDSTUK I.- INSTELLINGEN

Art. 111.

HOOFDSTUK II.- TOEPASSINGSSFEER

Art. 112.

HOOFDSTUK III.- MOEDERSCHAPSUITKERING

Art. 113.

HOOFDSTUK IV.- TIJDVAKKEN VAN MOEDERSCHAPSBESCHERMING

Art. 114.     Art. 114bis.     Art. 115.

HOOFDSTUK V.- TOEKENNINGSVOORWAARDEN - BIJZONDERE BEPALING VOOR DE MOEDERSCHAPSVERZEKERING

Art. 116.

HOOFDSTUK VI.- ALGEMENE BEPALING

Art. 117.

TITEL VI.- VOORWAARDEN TOT TOEKENNING VAN DE PRESTATIES

HOOFDSTUK I.- ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 118.     Art. 119.     Art. 120.

HOOFDSTUK II.- BIJZONDERE BEPALINGEN TER ZAKE VAN DE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING

Art. 121.     Art. 122.     Art. 123.     Art. 124.     Art. 125.     Art. 126.     Art. 127.

HOOFDSTUK III.- BIJZONDERE BEPALINGEN TER ZAKE VAN DE UITKERINGSVERZEKERING

Art. 128.     Art. 129.     Art. 130.     Art. 131.     Art. 132.     Art. 133.     Art. 134.

HOOFDSTUK IV.- GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN TER ZAKE VAN DE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING EN VAN DE UITKERINGSVERZEKERING

Art. 135.     Art. 136.     Art. 137.

TITEL VII.- CONTROLE EN GESCHILLEN

HOOFDSTUK I.- GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALING TER ZAKE VAN DE DIENST VOOR GENEESKUNDIGE CONTROLE EN VAN DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE

Art. 138.

HOOFDSTUK II.- GENEESKUNDIGE CONTROLE

Afdeling I.- Dienst voor geneeskundige controle

Art. 139.     Art. 140.     Art. 141.     Art. 142.     Art. 143.     Art. 144.     Art. 145.     Art. 146.

Afdeling II.- Geneesheren-inspecteurs, apothekers-inspecteurs, verpleegkundigen-controleurs, controleurs en adjunct-controleurs

Art. 147.     Art. 148.     Art. 149.     Art. 150.     Art. 151.     Art. 152.

Afdeling III.- Adviserend geneesheren

Art. 153.     Art. 154.

Afdeling IV.- Tuchtmaatregelen

Art. 155.

Afdeling V.- Verbod tot tegemoetkoming in de kosten van de geneeskundige verstrekkingen

Art. 156.     Art. 157.

Afdeling VI.- Bepalingen betreffende de adviserend geneesheren van de Kas der geneeskundige verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Art. 158.

HOOFDSTUK III.- ADMINISTRATIEVE CONTROLE

Afdeling I.- Dienst voor administratieve controle

Art. 159.     Art. 160.     Art. 161.     Art. 162.     Art. 163.

Afdeling II.- Terugvordering van de ten onrechte betaalde prestaties

Art. 164.

Afdeling III.- Tariferingsdiensten

Art. 165.

Afdeling IV.- Straffen die toepasselijk zijn op de verzekeringsinstellingen en op de tariferingsdiensten

Art. 166.

HOOFDSTUK IV.- RECHTSCOLLEGES EN SANCTIES

Afdeling I.- Rechtscolleges

Art. 167.

Afdeling II.- Administratieve en strafsancties

Art. 168.     Art. 169.     Art. 170.     Art. 171.     Art. 172.     Art. 173.

HOOFDSTUK V.- VERJARING

Art. 174.

HOOFDSTUK VI.- BEËDIGING

Art. 175.

TITEL VIII.- GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN TER ZAKE VAN HET INSTITUUT, VAN DE HULPKAS VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING EN VAN DE KAS DER GENEESKUNDIGE VERZORGING VAN DE NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN

HOOFDSTUK I.- PERSONEEL

Art. 176.     Art. 177.     Art. 178.     Art. 179.     Art. 180.     Art. 181.     Art. 181bis.     Art. 182.     Art. 183.     Art. 184.     Art. 185.     Art. 186.     Art. 187.

HOOFDSTUK II.- DE CONTROLEORGANEN

Art. 188.     Art. 189.     Art. 190.

TITEL IX.- FINANCIERING

HOOFDSTUK I.- VERZEKERINGSINKOMSTEN EN HUN VERDELING

Afdeling I.- Verzekeringsinkomsten

Art. 191.     Art. 192.

Afdeling II.- Verdeling van de inkomsten van de uitkeringsverzekering en andere financiële bepalingen, eigen aan deze verzekering

Art. 193.

Afdeling III.- Administratiekosten van de verzekeringsinstellingen

Art. 194.     Art. 195.

Afdeling IV.- Financiële verantwoordelijkheid van de verzekeringsinstellingen, verdeling van de inkomsten van de verzekering geneeskundige verzorging en andere financiële bepalingen, eigen aan deze verzekering

Art. 196.     Art. 197.     Art. 198.     Art. 199.     Art. 200.     Art. 201.

Afdeling IVbis.- Diverse bepalingen betreffende de verzekering voor geneeskundige verzorging en de uitkeringsverzekering en inzonderheid inzake voorschotten

Art. 202.     Art. 203.

Afdeling V.- Bijzondere bepalingen

Art. 204.

HOOFDSTUK II.- ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

Art. 205.     Art. 206.

TITEL X.- SLOTBEPALINGEN

Art. 207.     Art. 207bis.     Art. 208.     Art. 209.     Art. 210.     Art. 211.     Art. 212.     Art. 213.     Art. 214.

TITEL XI.- OVERGANGSBEPALINGEN

Art. 215.     Art. 216.     Art. 217.

TITEL XII.- OPENBAARMAKING

Art. 218.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
artikel 116-1 - artikel 116-508/01/2015
  "   "  01/05/2017
  "   "  27/01/2019
artikel 165-127/08/2015
artikel 191, 15°novies27/01/2019
  "   "  10/01/2020
  "   "  09/01/2021
artikel 22 Duitstalige gemeenschap01/01/2019
artikel 23 Duitstalige gemeenschap01/01/2019
artikel 25octies-1 - artikel 25octies-226/02/2014
  "   "  01/12/2014
  "   "  07/09/2017
  "   "  31/12/2199
artikel 25quater-126/02/2014
  "   "  07/09/2017
artikel 25septies01/12/2014
artikel 35quater-1 - artikel 35quater-211/04/2019
  "   "  01/07/2020
artikel 35quater-108/01/2018
artikel 35septies-1 - artikel 35septies-601/07/2014
  "   "  01/07/2015
  "   "  26/11/2018
artikel 35septies01/07/2014
artikel 37 Duitstalige gemeenschap01/01/2019
artikel 37vicies-110/01/2013
67-101/10/2018

FR   NL