d'application à partir du 23/12/2002
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 25 november 1996 tot vaststelling van de regelen inzake het bijhouden van een verstrekkingenregister door de zorgverleners bedoeld in artikel 76 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en tot bepaling van de administratieve geldboetes in geval van inbreuk op deze voorschriften

Art. 2.


Art. 3.
23/12/2002 De verstrekkingen die de zorgverlener heeft verleend en die hij heeft verleend onder toezicht van de geneesheer-specialist voor fysische geneeskunde of voor fysiotherapie worden ingeschreven in het verstrekkingenregister per gewerkte dag. De volgende gegevens worden vermeld in het register:
23/12/2002 de datum waarop de verstrekkingen zijn verricht;
23/12/2002 het aanvangsuur van de eerste verstrekking en het einduur van de laatste verstrekking;
23/12/2002 naam en voornaam van de rechthebbenden;
23/12/2002 de aard van de verleende verstrekkingen, gedefinieerd op grond van het nomenclatuurnummer van de verstrekkingen, bedoeld in de artikelen 23, § 2, of 35 van de gecoördineerde wet;
23/12/2002 wanneer de zorgverlener zijn activiteit uitoefend zowel in zijn spreekkamer of in de hoofdverblijfplaats van de rechthebbenden als in één of meerdere behandelingscentra, en hij heeft gekozen voor het enig register bedoeld in artikel 4, tweede lid, vermeldt hij eveneens in dit register, op een duidelijk identificeerbare wijze, zelfs onder een samenvattende of verkorte vorm, de plaats van elke verstrekking die hij heeft verleend en die hij heeft verleend onder toezicht van een geneesheer-specialist voor fysische geneeskunde of voor fysiotherapie.

Art. 4.

FR   NL   [Affichage pour impression]