d'application à partir du 01/12/1997
   

FR   NL  

Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 8.


Niet tijdige aangifte
Art. 9.
01/12/1997
  -30/09/2001
Wanneer de gerechtigde de in artikelen 2, 4, § 2 en 5 bepaalde formaliteiten niet tijdig heeft vervuld, gaat het recht op uitkeringen in vanaf de eerste werkdag na de datum van toezending van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid, van de verklaring van arbeidsongeschiktheid of van de kennisgeving van arbeidsongeschiktheid, waarbij de poststempel bewijskracht heeft, of vanaf de eerste werkdag na die waarop de gerechtigde die bescheiden aan de adviserend geneesheer heeft afgegeven.
01/12/1997
  -30/09/2001
In behartigenswaardige gevallen kan de in het vorige lid bepaalde sanctie door de verzekeringsinstelling worden opgeheven, op eensluidend advies van de leidend ambtenaar van de Dienst voor uitkeringen van het Instituut of van de door hem gedelegeerde ambtenaar.


Inlichtingsblad en verklaring betreffende de in het kader van de sector uitkeringen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gestelde voorwaarden van verzekering

Art. 10.

FR   NL   [Affichage pour impression]