Publié le 14/06/2012
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 26 mei 2012 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomst kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 1°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de betaling van de uitvoering van het onderzoeksproject oncologische revalidatie

Art. 3.


Art. 4.
01/05/2011 De overeenkomst tussen het RIZIV en het coördinerend ziekenhuis bevat de volgende bijkomende elementen :
01/05/2011 het verloop van het onderzoeksproject dat is ingedeeld in verschillende fasen met hun respectievelijke begin- en einddata;
01/05/2011 de modaliteiten om na elke fase een rapport, inclusief een financieel rapport, over te maken aan het Verzekeringscomité;
01/05/2011 de samenstelling van het Begeleidingscomité dat jaarlijks minimum één keer vergadert;
01/05/2011 de modaliteiten voor het toepassen van de methodiek voor het onderzoeksproject;
01/05/2011 de taakomschrijving van de studiecoördinatoren;
01/05/2011 een betalingsplan voor het in artikel 3 voorziene bedrag.

Art. 5.

FR   NL   [Affichage pour impression]