Publié le 14/06/2012
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 26 mei 2012 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomst kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 1°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de betaling van de uitvoering van het onderzoeksproject oncologische revalidatie

Art. 4.


Art. 5.
01/05/2011 Het coördinerend ziekenhuis legt in een overeenkomst met de deelnemende ziekenhuizen de modaliteiten vast inzake de vergoedingen voor hun medewerking aan het onderzoeksproject. Deze overeenkomst bevat volgende elementen :
01/05/2011 begin en einddatum van de samenwerking;
01/05/2011 vermelding van de uit te voeren opdrachten in het kader van het onderzoeksproject;
01/05/2011 de administratieve contactpersoon;
01/05/2011 wijze van vergoeding en betalingsgegevens.

Art. 6.

FR   NL   [Affichage pour impression]