K.B. 26-5-2012 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomst kan sluiten met toepassing van art. 56, § 2, 1ste lid, 1°, van de wet 14-7-1994, voor de betaling van de uitvoering van het onderzoeksproject oncologische revalidatie

Note: Tekst ingevoegd door B.S. 14-6-2012

FR   NL   Table des Matičres du document [Affichage standard]


Koninklijk besluit van 26 mei 2012 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomst kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 1°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de betaling van de uitvoering van het onderzoeksproject oncologische revalidatie

Artikel 1.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

fasen : De uitvoeringsfase van het onderzoeksproject oncologische revalidatie bestaat uit verschillende deelfasen, waarvan fase 1 een korte voorbereiding voor het uitvoeren van het onderzoeksproject bevat dat reeds lopende is. In fase 2 wordt het onderzoeksproject uitgevoerd door de zeven ziekenhuizen die reeds betrokken waren bij de voorbereidingsfase van het onderzoeksproject in de periode 2007-2008. Fase 3 omvat het vervolg van deze uitvoering, maar in een meer uitgebreide groep van ziekenhuizen;

coördinerend ziekenhuis : het ziekenhuis dat de coördinatie van het onderzoeksproject verzekert en daarvoor het nodige personeel ter beschikking stelt;

het Begeleidingscomité : comité dat de uitvoering van het onderzoeksproject begeleidt en dat is samengesteld uit een vertegenwoordiger en wetenschappers van het coördinerend ziekenhuis, uit leden die kinesitherapeuten, deelnemende ziekenhuizen, huisartsen en geneesheer-specialisten (oncologen of gynaecologen) vertegenwoordigen, alsook uit leden die de verzekeringsinstellingen in het Verzekeringscomité vertegenwoordigen. Het voorzitterschap van het Begeleidingscomité zal worden waargenomen door een ambtenaar aangeduid door de Leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV);

selectiecriteria : de criteria en voorwaarden waaraan een ziekenhuis dat aan het onderzoek deelneemt, moet voldoen. Deze selectiecriteria zijn opgesteld door het Begeleidingscomité en door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, hierna genoemd Verzekeringscomité, goedgekeurd;

studiecoördinator : persoon die de uitvoering van het onderzoeksproject coördineert in het ziekenhuis waartoe hij behoort. De studiecoördinator van het coördinerend ziekenhuis neemt tevens de taak van algemene studiecoördinator op zich.

Art. 2.

Onder de hierna vermelde voorwaarden kan tussen het Verzekeringscomité en het coördinerend ziekenhuis een overeenkomst voor tegemoetkoming worden afgesloten ter uitvoering van het onderzoeksproject oncologische revalidatie :

a. de uitvoering van fase 2 in zeven ziekenhuizen en van fase 3 in een meer uitgebreide groep van ziekenhuizen;

b. om het onderzoek uit te breiden naar bijkomende ziekenhuizen (fase 3) zal het coördinerend ziekenhuis het onderzoeksproject voldoende kenbaar maken aan huisartsen, specialisten, paramedici en andere ziekenhuizen;

c. voor de selectie van de ziekenhuizen voor deelname aan fase 3 van het onderzoeksproject dient de volgende procedure te worden gevolgd :

de kandidaturen van de ziekenhuizen, ingediend bij het coördinerend ziekenhuis, worden door het Begeleidingscomité geselecteerd op basis van de selectiecriteria;

de lijst van de door het Begeleidingscomité weerhouden kandidaat-ziekenhuizen wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Verzekeringscomité;

de goedgekeurde lijst van weerhouden kandidaat-ziekenhuizen wordt overgemaakt aan het coördinerend ziekenhuis voor deelname aan het onderzoeksproject;

d. na het beëindigen van fase 2 en van fase 3, moet er binnen de drie maanden een door het Begeleidingscomité goedgekeurd rapport, inclusief een financieel rapport, worden overgemaakt aan het Verzekeringscomité.

Art. 3.

Het globaal budget voor de uitvoering van fase 2 en fase 3 van het onderzoeksproject bedraagt maximaal 2.046.000 EUR.

De betalingsmodaliteiten van deze som worden vastgelegd in de overeenkomst tussen het RIZIV en het coördinerend ziekenhuis.

Art. 4.

De overeenkomst tussen het RIZIV en het coördinerend ziekenhuis bevat de volgende bijkomende elementen :

het verloop van het onderzoeksproject dat is ingedeeld in verschillende fasen met hun respectievelijke begin- en einddata;

de modaliteiten om na elke fase een rapport, inclusief een financieel rapport, over te maken aan het Verzekeringscomité;

de samenstelling van het Begeleidingscomité dat jaarlijks minimum één keer vergadert;

de modaliteiten voor het toepassen van de methodiek voor het onderzoeksproject;

de taakomschrijving van de studiecoördinatoren;

een betalingsplan voor het in artikel 3 voorziene bedrag.

Art. 5.

Het coördinerend ziekenhuis legt in een overeenkomst met de deelnemende ziekenhuizen de modaliteiten vast inzake de vergoedingen voor hun medewerking aan het onderzoeksproject. Deze overeenkomst bevat volgende elementen :

begin en einddatum van de samenwerking;

vermelding van de uit te voeren opdrachten in het kader van het onderzoeksproject;

de administratieve contactpersoon;

wijze van vergoeding en betalingsgegevens.

Art. 6.

De uitvoering van de overeenkomst bedoeld in artikel 2 wordt beëindigd binnen een termijn van vier jaar na ondertekening van deze overeenkomst.

Art. 7.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2011.

Art. 8.

De Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

FR   NL   Table des Matičres du document [Affichage standard]