Publié le 23/09/2015
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 18 september 2015 tot uitvoering van artikel 53, § 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de derdebetalersregeling

Art. 9.


HOOFDSTUK VII - GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN WAARVOOR TOEPASSING DERDEBETALERSREGELING VERBODEN IS

hoofdstuk VII: De volledige tekst van hoofdstuk VII vindt u onderaan de lijst van de bijlagen terug

HOOFDSTUK VIII - KWIJTING OF ERELOONNOTA
Art. 10.
01/10/2015 Behoudens indien in het nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen andere modaliteiten zijn vastgesteld, is de tandheelkundige die de derdebetalersregeling toepast ertoe gehouden op het ogenblik van de raadpleging of van de verstrekking of, indien het getuigschrift betrekking heeft op verschillende verstrekkingen, ten laatste op het ogenblik dat hij het getuigschrift voor verstrekte hulp opstelt voor de verzekeringsinstelling, aan de rechthebbende een kwijting of ereloonnota af te leveren met vermelding van het bedrag dat ten laste dient te worden genomen door de patiënt en van het bedrag dat ten laste dient te worden genomen door de verzekeringsinstelling.
01/10/2015 Deze kwijting of ereloonnota moet de verstrekkingen vermelden met verwijzing naar het nummer van de nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen, bedoeld in artikel 35 van de voornoemde gecoördineerde wet evenals de datum waarop de verstrekking werd verleend.
01/10/2015 De tandheelkundige dient een dubbel van de kwijting of ereloonnota te bewaren in het dossier van de rechthebbende.
01/10/2015 Het Verzekeringscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging kan, na advies van de nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen, een verplicht model van kwijting of ereloonnota opstellen.


HOOFDSTUK IX - VOORWAARDEN TOT INDIVIDUEEL VERBOD OP TOEPASSING DERDEBETALERSREGELING

Art. 11.

FR   NL   [Affichage pour impression]