Publié le 27/12/2016
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 29.


Afdeling IXbis.- Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen
Art. 29bis.
01/01/2002 Bij het Instituut wordt een Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen opgericht.
01/01/2007 Deze commissie is samengesteld uit deskundigen werkzaam aan een universitaire instelling, vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen, van de beroepsorganisaties van de artsen en van de apothekers, uit representatieve vertegenwoordigers van de geneesmiddelenindustrie, en uit vertegenwoordigers van de minister, van de minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, van de minister die de Economische Zaken onder zijn bevoegdheid heeft van de minister die begroting onder zijn bevoegdheid heeft als waarnemer en van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle, onder door de Koning te bepalen voorwaarden. De vertegenwoordigers van de geneesmiddelenindustrie, van de minister, van de minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, van de minister die de Economische Zaken onder zijn bevoegdheid heeft van de minister die begroting onder zijn bevoegdheid heeft als waarnemer en van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle hebben een raadgevende stem.
31/12/2017 Het voorzitterschap van de Commissie wordt waargenomen door een expert op het vlak van geneesmiddelen, die werkzaam is bij een universitaire instelling, benoemd door de Koning voor een hernieuwbare duur van maximum 6 jaar. Deze functie kan zowel voltijds als deeltijds uitgeoefend worden. De voorzitter is stemgerechtig.
01/01/2002 De Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen is belast met:
01/01/2002 het formuleren van voorstellen en het uitvoeren van de opdrachten bedoeld in artikel 35bis;
01/01/2002 het verlenen van adviezen op vraag van de minister over de beleidsaspecten inzake de terugbetaling van farmaceutische specialiteiten;
01/01/2002 het formuleren van voorstellen aan het Verzekeringscomité van interpretatieregels betreffende de vergoeding van farmaceutische specialiteiten;
? Opgeheven bij: Wet(div) 27-12-05 - B.S. 30-12 - ed. 2
01/01/2002 De Koning bepaalt op voorstel van de minister de nadere samenstelling en de werkingsregelen van de commissie. De leden van de commissie worden benoemd door de Koning.


Afdeling IXter.- Commissie Tegemoetkoming Implantaten en Invasieve Medische hulpmiddelen

Art. 29ter.

FR   NL   [Affichage pour impression]