Publié le 16/11/2018
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 29bis.


Afdeling IXter.- Commissie Tegemoetkoming Implantaten en Invasieve Medische hulpmiddelen
Art. 29ter.
01/03/2008 Bij het Instituut wordt een Commissie Tegemoetkoming Implantaten en Invasieve Medische Hulpmiddelen opgericht.
26/11/2018 Deze commissie is samengesteld uit deskundigen werkzaam bij een universitaire instelling, vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen, van de beroepsorganisaties van de artsen en van de ziekenhuisapothekers, uit vertegenwoordigers van de fabrikanten, invoerders en verdelers van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, vertegenwoordigers van de ziekenhuisbeheerders , vertegenwoordigers van het Federaal Agentschap geneesmiddelen en gezondheidsproducten en uit vertegenwoordigers van de minister, van de Minister bevoegd voor de Volksgezondheid, van de Minister bevoegd voor de Begroting en van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle, onder door de Koning te bepalen voorwaarden.De vertegenwoordigers van de fabrikanten, invoerders en verdelers van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, van de ziekenhuisbeheerders , van het Federaal Agentschap geneesmiddelen en gezondheidsproducten, van de minister, van de minister bevoegd voor de Volksgezondheid, van de minister bevoegd voor de begroting, en van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle hebben raadgevende stem.
01/03/2008 Het voorzitterschap van de Commissie wordt waargenomen door een expert op het vlak van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, aangewezen door de minister bevoegd voor Sociale Zaken voor een hernieuwbare duur van maximum zes jaar.
01/03/2008 De Commissie Tegemoetkoming Implantaten en Invasieve Medische Hulpmiddelen is belast met :
01/07/2015 1. het formuleren van voorstellen en het uitvoeren van de opdrachten bedoeld in de artikelen 35septies/2 en 35septies/3;
01/03/2008 2. het verlenen van adviezen op vraag van de minister over de beleidsaspecten inzake de terugbetaling van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen.
01/07/2015 3. het opstellen van voorstellen van interpretatieregels aan het Verzekeringscomité;
07/09/2017 4. het opstellen van een advies, op verzoek van de adviserende-artsen het College van artsen-directeurs, in het kader van een vraag tot tussenkomst van de verplichte verzekering voor de verstrekkingen als bedoeld in artikel 34, eerste lid, 4° bis, waarvoor zij worden gevat;
01/07/2015 5. het opstellen van een advies met betrekking tot de verstrekkingen uit artikel 34, eerste lid, 4° bis, op vraag van de in artikel 27 bedoelde raden.
01/03/2008 De Koning bepaalt op voorstel van de minister de nadere samenstelling en de werkingsregelen van de commissie. De leden van de commissie worden benoemd door de Koning.


Afdeling IXquater. Commissie voor terugbetaling van farmaceutische producten en verstrekkingen.

Art. 29quater.

FR   NL   [Affichage pour impression]