Publié le 04/11/2000
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 27 oktober 2000 waarbij de datum van inwerkingtreding van artikel 134 van de wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen wordt vastgesteld en waarbij voor het jaar 2000 de bijkomende heffing op de omzet van sommige farmaceutische producten nader wordt geregeld

Artikel 1.


Art. 2.
14/11/2000 De farmaceutische firma's die een omzet hebben verwezenlijkt tijdens het jaar 1999 op de Belgische markt van de geneesmiddelen, bedoeld in artikel 34, eerste lid, 5°, b) en c), van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, ingeschreven op de lijsten die als bijlage gevoegd zijn bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten, en afgeleverd door een ziekenhuisapotheek of een geneesmiddelendepot aan ter verpleging opgenomen rechthebbenden of aan niet ter verpleging opgenomen rechthebbenden, moeten hiervan aangifte doen.
14/11/2000 De aangegeven omzet betreft zowel publieksverpakkingen, verpakkingen specifiek bestemd voor het ziekenhuis en verpakkingen waarvan de primaire verpakking bestaat uit standaarddosisverpakkingen en wordt berekend op basis van de prijs buiten-bedrijf of buiten-invoerder.

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]