Publié le 13/06/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten

Artikel 1.


Art. 2.
01/07/2014 Het bedrag van de administratiekosten bedoeld in artikel 195, § 1, 2°, zesde lid, van de wet, wordt toegekend aan de landsbonden van ziekenfondsen en aan de Kas voor geneeskundige verzorging van HR Rail op basis van de door de Raad van de Controledienst verrichte evaluatie van hun performantie en deze van de bij hen aangesloten ziekenfondsen.
01/07/2014 Het deel van dat bedrag waarop iedere landsbond van ziekenfondsen maximaal aanspraak kan maken, wordt vastgesteld rekening houdend met het verdeelpercentage bedoeld in artikel 195, § 1, 2°, achtste lid, van de wet, van toepassing op het bedrag van de administratiekosten met betrekking tot de evaluatieperiode.
01/07/2014 De aldus toegekende bedragen worden over de sectoren en regelingen van de geneeskundige verzorging en uitkeringen verdeeld in dezelfde verhouding als de hoofdsom van de administratiekosten, zoals bedoeld in artikel 195, § 1, 2°, achtste lid, van de wet.

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]