Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 57.

§ 3. Wanneer de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen voor een jaarlijks door de Minister te bepalen datum geen akkoord heeft kunnen sluiten of indien het gesloten akkoord het niet toelaat binnen de perken van het budget van financiële middelen voor het ganse Rijk voor verstrekkingen van klinische biologie voor in een ziekenhuis opgenomen patiënten, zoals bedoeld in artikel 59, te blijven, kan de Minister zelf een voorstel formuleren dat hij dan voor advies toestuurt aan de representatieve beroepsorganisaties van geneesheren en aan de verzekeringsinstellingen.
(En vigueur le: 04/09/1995 - 16/11/1998)

est cité par:

Art. 68.

§ 3. De regeling of regelingen die door de Koning worden genomen krachtens de §§ 1 en 2 van dit artikel, artikel 35, § 2, 3°, artikel 57, § 3, artikel 60, § 4 en artikel 69, § 4, kunnen, zodra ze in werking zijn getreden, tegen alle betrokken zorgverleners worden aangevoerd.
(En vigueur le: 02/01/1996 - )