d'application à partir du 01/01/2006
   

FR   NL  

Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 10.


Geneeskundige beslissingen in geval van aanvang of van voortduren van een arbeidsongeschiktheid
Art. 11.
P 01/01/2006
  -25/12/2010
Onverminderd de bepalingen van de artikelen 177 en 190 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 geeft de adviserend geneesheer aan de gerechtigde kennis van zijn beslissing, uiterlijk de vijfde kalenderdag na de dag van ontvangst van één van de in de artikelen 2, 5 en 13, § 1, c) en d), bedoelde bescheiden.
01/12/1997 Dezelfde termijn moet worden nageleefd in het geval van de in artikel 63, § 2, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 bedoelde kennisgeving.
P 01/01/2006
  -28/04/2019
Die termijn wordt evenwel op zeven kalenderdagen gebracht, hetzij bij niet tijdige aangifte van de arbeidsongeschiktheid, hetzij in geval van tussenkomst van de geneesheer-inspecteur van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle op verzoek van de adviserend geneesheer.
01/12/1997
  -31/12/2015
De kennisgeving wordt gedaan met een formulier conform het model in bijlage V of VI, naargelang het gaat om een beslissing waarbij de staat van arbeidsongeschiktheid wordt erkend of niet wordt erkend. De beslissing tot erkenning van de staat van arbeidsongeschiktheid vermeldt, in voorkomend geval, de plaats waar en de datum en het uur waarop de gerechtigde zich voor een onderzoek moet aanmelden.
01/12/1997
  -28/04/2019
De adviserend geneesheer zendt terzelfdertijd een afschrift van de kennisgeving aan de administratieve dienst van de verzekeringsinstelling door toezending van de naar behoren ingevulde bijlage V-2.
01/12/1997
  -28/04/2019
Als de adviserend geneesheer beslist de betrokkene te laten controleren door een geneesheer-inspecteur, geeft deze in voorkomend geval onmiddellijk kennis van zijn beslissing aan de betrokkene en aan de adviserend geneesheer.


Afdeling III.- Bepalingen die van toepassing zijn wanneer er een erkende dienst voor geneeskundige controle is

Aangifte van ongeschiktheid

Art. 12.

FR   NL   [Affichage pour impression]