Publié le 28/05/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's, de loonsverhogingen en tewerkstellingsmaatregelen in bepaalde gezondheidsinstellingen betreft
[V - K.B. 25-4-2014 - B.S. 28-5 - ed. 2 - art. 1 (I.W. 1-1-2013)]

Art. 4


Art. 4bis.
01/01/2013 § 1. In het kader van creatie van tewerkstelling zoals overeengekomen in de sociale akkoorden door vertegenwoordigers van werkgevers, van werknemers en door de Federale overheid, hebben bepaalde werkgevers in de hierna vermelde omstandigheden recht op een jaarlijkse financiële tegemoetkoming van 50.000 euro per voltijds equivalent (VTE).
01/01/2013 In de privésector :
01/01/2013 a) vanaf 1 oktober 2011 en indien deze tewerkstelling wordt gecreëerd vóór 31 december 2013 : 105 loontrekkend VTE verpleegkundigen of zorgkundigen of personeel voor reactivering;
01/01/2013 b) vanaf 1 januari 2013 en indien deze tewerkstelling wordt gecreëerd vóór 31 december 2013 : 467,84 loontrekkend VTE verpleegkundigen of zorgkundigen of personeel voor reactivering.
01/01/2013 In de openbare sector :
01/01/2013 a) vanaf 1 oktober 2011 en indien deze tewerkstelling wordt gecreëerd vóór 31 december 2013 : 60 VTE verpleegkundigen of zorgkundigen of personeel voor reactivering, loontrekkend of statutair;
01/01/2013 b) vanaf 1 januari 2013 en indien deze tewerkstelling wordt gecreëerd vóór 31 december 2013 : 250 VTE verpleegkundigen of zorgkundigen of personeel voor reactivering, loontrekkend of statutair.
01/01/2013 Deze voltijdse equivalenten zijn niet begrepen in de maxima aan voltijdse equivalenten, bedoeld in artikel 4, § 2.
01/01/2013 § 2. Voor zover ze, op basis van de arbeidsovereenkomst waarin wordt verwezen naar een van die maatregelen van creatie van tewerkstelling, aan de Dienst het bewijs kunnen leveren dat ze de nieuwe tewerkstelling creëren waarvoor deze tegemoetkoming is voorzien, is de tegemoetkoming, bedoeld in § 1, 1°, verschuldigd aan de werkgevers van de privésector, waarvan de lijst, opgesteld en beheerd door de Kamer ouderenzorg van het Fonds Sociale Maribel PC 330 met vermelding per werkgever van het aantal VTE, is goedgekeurd door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het RIZIV en gepubliceerd op de website van het RIZIV. Deze lijst van werkgevers voldoet aan de volgende criteria :
01/01/2013 80 VTE van de 105 VTE zijn toegekend aan de werkgevers die op 13 juli 2011 minstens 15 % van hun patiënten in de afhankelijkheidscategorie Cd hadden ondergebracht én die minstens 15% personeel hadden bovenop de normen vastgelegd in het ministerieel besluit van 6 november 2003. Voor deze verdeling, zijn deze instellingen van groot naar klein gerangschikt in functie van het aantal werknemers.
01/01/2013 25 VTE van de 105 VTE zijn toegekend aan de werkgevers waar het sociaal overleg (ondernemingsraad, comité voor bescherming en preventie op het werk, syndicale delegatie) is opgestart vanaf het jaar 2006, en uiterlijk op 13 juli 2011. Deze instellingen zijn gerangschikt van klein naar groot in functie van het aantal werknemers.
01/01/2013 467,84 VTE worden toegekend aan de werkgevers volgens de volgende criteria :
01/01/2013 a) een regionale verdeling op basis van het aantal VTE "zorgpersoneel" in de sector:
01/01/2013 Gewest Percentage
01/01/2013 Vlaanderen 56,38 pct.
01/01/2013 Wallonië 33,53 pct.
01/01/2013 Brussel 10,09 pct.
01/01/2013 b) op instellingsniveau is de doelstelling om in de mobiele equipe het volgend aantal VTE op te nemen, in functie van het aantal VTE zorgpersoneel in de instelling :
01/01/2013 Aantal VTE zorgpersoneel Aantal VTE mobiele equipe
01/01/2013 15-30 1
01/01/2013 31-50 1,5
01/01/2013 > 50 2
01/01/2013 c) de VTE worden prioritair toegekend aan instellingen die reeds een mobiele equipe hebben, om op die manier de doelstelling te realiseren zoals bedoeld onder punt b);
01/01/2013 d) nadien worden de instellingen die nog geen mobiele equipe hebben gerangschikt volgens het aantal VTE zorgpersoneel, van hoog naar laag. Het saldo van de beschikbare VTE wordt toegekend aan de instellingen die een percentage van meer dan 20% C en Cd profielen in ROB bedden hebben, met een maximum dat overeenstemt met de doelstelling zoals bedoeld in punt b), tot uitputting van het beschikbaar aantal VTE.
01/01/2013 De in 1° tot 3° bedoelde VTE worden ingezet in mobiele equipes zoals omschreven in de Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2013 van het Paritair Comité 330.
01/01/2013 § 3. Voor zover ze, op basis van een arbeidsovereenkomst of benoemingsbeslissing waarin wordt verwezen naar een van die maatregelen van creatie van tewerkstelling, aan de Dienst het bewijs kunnen leveren dat ze de nieuwe tewerkstelling creëren waarvoor deze tegemoetkoming is voorzien, is de tegemoetkoming, bedoeld in § 1, 2°, verschuldigd aan de werkgevers van de openbare sector, en waarvan de lijst, op voorstel van het Fonds Sociale Maribel van de overheidssector, is goedgekeurd door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het RIZIV en gepubliceerd op de website van het RIZIV. Deze lijst van werkgevers voldoet aan de volgende criteria:
01/01/2013 60 VTE zijn toegekend aan de instellingen die, volgens hun eigen verklaringen verzameld tijdens de referentieperiode 2010-2011 minder dan 25 en meer dan 14,274 patiënten hadden ondergebracht in de afhankelijkheidscategorie Cd.
01/01/2013 0,6 VTE worden toegekend aan elke instelling van de openbare sector, met een maximum van 250 VTE voor het geheel van de werkgevers van de openbare sector. Wanneer dit plafond van 250 VTE is bereikt, kan geen enkel VTE worden toegekend aan nieuwe instellingen, tenzij dat er VTE vrijkomen, zoals bepaald in § 4.
01/01/2013 De VTE bedoeld in 1° en 2° worden aangeworven als referentiepersoon dementie, waarvan de functie en de kwalificatie gedefinieerd zijn in artikel 28ter van het ministerieel besluit van 6 november 2003, en/of voor een betere tenlasteneming van de patiënten met dementie.
01/01/2013 § 4. Van de in §§ 2 en 3 bedoelde lijsten zijn zonder opzegging en definitief uitgesloten:
01/01/2013 a) de werkgevers die uiterlijk op 31 december 2013 de creatie van tewerkstelling niet hebben gerealiseerd volgens de voorwaarden bedoeld in § 2 of § 3;
01/01/2013 b) de werkgevers voor welke de Dienst de volledige afwezigheid van dit personeel vaststelt tijdens een volledige referentieperiode;
01/01/2013 c) de werkgevers die zijn gesloten opgeheven na een faillissement.
01/01/2013 Indien op die manier een aantal VTE vrijkomen, dan worden deze VTE ter beschikking gesteld van de respectievelijke Fondsen Sociale Maribel, die aan het Verzekeringscomité kunnen voorstellen om ze toe te wijzen aan een andere werkgever volgens de criteria zoals bedoeld in § 2, 1° en/of 2° en/of 3° voor wat betreft de privésector, en § 3, 2° voor wat betreft de openbare sector, en ze op te nemen in de lijsten zoals bedoeld in §§ 2 en 3.
01/01/2013 § 5. In de elektronische vragenlijst, bedoeld in artikel 5, vermelden de werkgevers het personeelslid dat pas is aangeworven of dat een verhoging van het aantal werkuren heeft verkregen in het kader van de maatregel bedoeld in dit artikel, als een personeelslid met een arbeidsovereenkomst/benoemingsbeslissing "jobcreatie 2011-2013".
01/01/2013 § 6. Indien een personeelslid wordt aangeworven in het kader van de maatregel bedoeld in dit artikel en indien in het kader van dit besluit hiertoe nog geen enkele financiering (voorschot en/of eindafrekening) is toegekend aan de werkgever, kan de werkgever aan de Dienst verzoeken om een voorschot van maximum 45.000 euro per VTE te ontvangen.
01/01/2013 Bij de berekening van dit voorschot wordt rekening gehouden met de begindatum van de arbeidsovereenkomst/benoemingsbeslissing, het voltijds equivalent van dat personeelslid en de bepaling in de overeenkomst/benoemingsbeslissing waaruit blijkt dat dit personeelslid is aangeworven in het kader van de "jobcreatie 2011-2013", volgens de voorwaarden zoals bedoeld in § 2 of in § 3.

Art. 5

FR   NL   [Affichage pour impression]