Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 35bis.

§ 3. In geval van indiening van een aanvraag tot opname in de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten formuleert de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen een gemotiveerd voorstel na de evaluatie van het dossier door onafhankelijke deskundigen en na ontvangst van de mededeling door de aanvrager van de maximum verkoopprijs, toegestaan door de minister die de Economische Zaken onder zijn bevoegdheid heeft.
(En vigueur le: 01/01/2002 - )

est cité par:

Koninklijk besluit van 27 maart 2020 tot stopzetting van de kalenders die de termijnen bepalen voor de uitvoering van de procedures tot wijziging van de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten en van de lijst van de vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen ten gevolge van de pandemie COVID-19

Art. 1

De kalender die de termijnen bepaalt voor de uitvoering van de procedures, bedoeld in artikel 35bis § 3, § 6 en § 8 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wordt stopgezet op vrijdag 13 maart 2020 om middernacht tot en met een datum en tijdstip, nader te bepalen door de Minister die Sociale Zaken onder zijn bevoegdheid heeft en de Minister die de Economische Zaken onder zijn bevoegdheid heeft.
(En vigueur le: 13/03/2020 - )