Art. 48.
Publié le 06/04/2012

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

E. Overeenkomst met de apothekers
B.S. 27/08/1994 Art. 48.
B.S. 28/12/2006
  -15/11/2018
§ 1. De in artikel 42 bedoelde nationale overeenkomst bepaalt, wat de apothekers betreft, het bedrag van de honoraria voor de magistrale bereidingen en stelt regelen vast met betrekking tot de verantwoordelijkheidshonoraria en beschikbaarheidshonoraria voor de aflevering van de farmaceutische specialiteiten, alsook met betrekking tot de aflevering en de facturering van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 5°, die door de apothekers worden verstrekt.
B.S. 28/12/2006 Tweede lid wordt opgeheven bij: Programmawet(I)(1) 27-12-2006 - B.S. 28-12
B.S. 06/04/2012 § 2. Voorkeurhonoraria kunnen worden bepaald voor de in artikel 34, 5°, a), bedoelde farmaceutische verstrekkingen, af te leveren aan de in artikel 37, § 19, bedoelde rechthebbenden van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
B.S. 03/03/1998 Tweede lid opgeheven bij: Wet 22-2-98 - B.S. 3-3.
B.S. 27/08/1994 § 3. De overeenkomsten kunnen bijzondere voorwaarden bepalen voor verstrekkingen aan de in artikel 32 bedoelde personen met een jaarlijks inkomen boven een bij genoemde overeenkomsten vast te stellen bedrag.
B.S. 27/08/1994
  -27/08/2017
§ 4. De Dienst voor geneeskundige verzorging zendt aan de apothekers de tekst van de goedgekeurde overeenkomst welke op hen betrekking heeft en verzoekt hen om individuele toetreding. Van die individuele toetredingen wordt aan de in artikel 26 bedoelde Commissies kennis gegeven, hetzij rechtstreeks, hetzij via hun beroepsvereniging.