Publié le 28/08/2017
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 154.


Afdeling IV.- Tuchtmaatregelen
Art. 155.
15/02/2003 § 1. Het Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle kan:
10/01/2009 Opgeheven bij: wet 19-12-2008 - B.S. 31-12-2008 - ed. 3 - art. 41
07/09/2017 de in artikel 154 bedoelde adviserend-artsen die zich niet schikken naar de verzekeringsregelen, naar de richtlijnen van het Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle, naar de richtlijnen van het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen of naar de voorwaarden en de regelen vastgesteld met toepassing van 127, § 3, van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, de volgende tuchtstraffen opleggen: de waarschuwing, de afkeuring, de berisping, de schorsing van het recht tot uitoefening van hun ambt over een termijn van niet langer dan twee jaar en het definitief verbod tot uitoefening van dat ambt.
07/09/2017 Het statuut van de adviserend-artsen bepaalt volgens welke regelen de krachtens het eerste lid uitgesproken tuchtstraffen ter kennis worden gebracht van de verzekeringsinstellingen.
07/09/2017 Het Comité kan ook de accreditering van de adviserend-arts die zich niet schikt naar de hoger vermelde normen en richtlijnen tijdelijk of definitief intrekken.
07/09/2017 In het statuut van de adviserend-artsen worden de modaliteiten bepaald op basis waarvan de krachtens het eerste lid uitgesproken tuchtstraffen ter kennis van de verzekeringsinstellingen worden gebracht.
15/05/2007 § 2. Tegen de tuchtrechtelijke beslissingen van het Comité bedoeld in § 1, 2°, kan beroep aangetekend worden bij daartoe ingestelde Kamers van beroep bedoeld in artikel 144, § 1; het beroep schorst de uitvoering van de tuchtstraf.
07/09/2017 § 3. Bovendien kan het Comité, telkens als het belang van de dienst of het algemeen belang zulks vereist, die adviserend-artsen preventief schorsen over een tijdvak van ten hoogste twee maanden.
10/01/2009 § 4. Opgeheven bij: wet 19-12-2008 - B.S. 31-12-2008 - ed. 3 - art. 41
15/02/2003 Deze schorsing kan worden vernieuwd na gemotiveerd advies van een der Kamers van beroep.
07/09/2017 § 5. Zowel voor het Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle als voor de Kamers van beroep, moet de adviserend-arts vooraf worden gehoord en mag hij zich laten bijstaan door een persoon die hij kiest.
15/05/2007 § 6. Opgeheven bij: Wet houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid (1) 13-12-06 - B.S. 28-12 - ed. 2


Afdeling V. - De beslissingen van de Leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle en de beslissingen van de administratieve rechtscolleges ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle

Art. 156.

FR   NL   [Affichage pour impression]