d'application à partir du 10/01/2010
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 27.


Art. 28.
15/02/2003 § 1. De samenstelling en de werkingsregelen van de technische raden worden door de Koning bepaald. Elke technische raad wordt voorgezeten door een persoon die door de Koning is aangewezen op voordracht van het Verzekeringscomité. De verzekeringsinstellingen en de betrokken beroepsorganisaties zijn daarin vertegenwoordigd onder door de Koning bepaalde voorwaarden. Een personeelslid van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle aangewezen door de leidende ambtenaar van die Dienst, woont met een raadgevende stem de vergaderingen bij van de Technische Raden bedoeld in de artikelen 27 en 29, eerste lid, of bij ontstentenis van een Technische Raad van de Overeenkomstencommissies bedoeld in artikel 26, wanneer die organen hun advies- of voorstelbevoegdheid uitoefenen in het kader van de procedure tot wijziging van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.
06/09/1994 § 2. De samenstelling van de Technische geneeskundige raad en de Technische tandheelkundige raad wordt door de Koning bepaald.
06/09/1994
  -06/09/2017
Twee derde van de stemgerechtigde leden van de Technische geneeskundige raad en van de Technische tandheelkundige raad zijn praktizerenden, door de Koning benoemd uit de kandidaten die op dubbele lijsten worden voorgedragen door de faculteiten van geneeskunde van de Belgische universiteiten en door de representatieve beroepsorganisaties van de geneesheren en de tandheelkundigen en één derde van de stemgerechtigde leden zijn geneesheren of tandheelkundigen, door de Koning benoemd uit de kandidaten die op dubbele lijsten worden voorgedragen door de verzekeringsinstellingen.
06/09/1994
  -06/09/2017
Elk van die technische raden wordt voorgezeten door een lid van het Verzekeringscomité, geneesheer of tandheelkundige, door de Koning benoemd op de voordracht van de betrokken technische raad.
06/09/1994 De Koning bepaalt de duur van het mandaat van de voorzitter en van de leden.
06/09/1994 Elk van die technische raden houdt op geldige wijze zitting indien ten minste de helft van de leden aanwezig is.
10/09/2002
  -06/09/2017
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de leden die aan de stemming deelnemen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de onthoudingen. De voorzitter is niet stemgerechtigd. De Koning bepaalt na advies van de nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen de aangelegenheden waarvoor de beslissingen in de Technische geneeskundige raad door ten minste de helft van de stemgerechtigde huisartsen of de stemgerechtigde geneesheren-specialisten moeten worden goedgekeurd.
10/09/2002 Dit advies wordt geacht te zijn gegeven indien het niet is geformuleerd binnen een maand na verzoek.
01/01/2002 § 3. De in artikel 27, tweede lid bepaalde voorstellen of adviezen van die Technische Raden worden door hun voorzitter meegedeeld aan de overeenstemmende Overeenkomsten- of Akkoordencommissie.
06/09/1994 § 4. Elk van die technische raden maakt zijn huishoudelijk reglement op dat de Koning ter goedkeuring wordt voorgelegd.
09/01/2006 § 5. Bij de Technisch Geneeskundige Raad wordt een Comité voor de permanente doorlichting van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen ingesteld, dat belast is met het formuleren van adviezen inzake:
09/01/2006 de vereenvoudiging van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen door het aanpassen of het hergroeperen van verstrekkingen, onder meer in het kader van welomschreven ziektebeelden en van zorgprogramma's;
09/01/2006 de herziening van de verhouding van de betrekkelijke waarde van de verstrekkingen, rekening houdende met de kostprijs ervan, met de voorhande zijnde wetenschappelijke evidentie en andere factoren welke de objectieve waarde bepalen;
09/01/2006 het invoeren van nieuwe regels inzake de voorwaarden van aanrekening van geneeskundige verstrekkingen met het oog op een meer doelmatige aanwending van de middelen;
09/01/2006 het invoeren van nieuwe verstrekkingen op basis van een grondige evaluatie van de betrokken technologie en de weerslag ervan op de verzekering voor geneeskundige verzorging.
09/01/2006
  -06/09/2017
De adviezen van het Comité beperken zich tot de verstrekkingen die alleen door geneesheren mogen worden verricht.
09/01/2006 Het Comité is samengesteld uit:
10/01/2010 een voorzitter gekozen uit de leden vermeld in 2° tot 5°
09/01/2006 drie leden, voorgedragen door de representatieve beroepsorganisaties van artsen;
09/01/2006 drie leden, artsen, voorgedragen door de verzekeringsinstellingen;
09/01/2006 drie leden, artsen, aangewezen uit de kandidaten voorgedragen uit de faculteiten geneeskunde van de Belgische universiteiten;
09/01/2006 drie leden, artsen, waaronder minstens één met een bijzondere expertise inzake gezondheidseconomie, aangewezen omwille van hun bijzondere deskundigheid door de Minister;
10/01/2009 twee leden, artsen, respectievelijk aangewezen door de leidende ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle en de leidende ambtenaar van de dienst Geneeskundige Controle.
09/01/2006 De leden wijzen de personen aan die hen bij de uitoefening van hun mandaat kunnen vervangen, rekening houdend met de aard van de behandelde materie.
09/01/2006 De leden bedoeld in het derde lid, 6°, hebben een raadgevende stem.
09/01/2006 Het Comité kan zich laten bijstaan door andere deskundigen.
09/01/2006 Het Comité verleent advies op vraag van de Technisch Geneeskundige Raad of van de Minister over de punten 1° tot 4° van het eerste lid.
10/01/2010 De voorzitter en de leden van het Comité worden benoemd door de minister.

Art. 29.

FR   NL   [Affichage pour impression]