Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 27.


(En vigueur le: 06/09/1994 - )

est cité par:

Art. 25.

Als de aanvraag om tegemoetkoming betrekking heeft op farmaceutische producten kan het College van geneesheren-directeurs het advies van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen of de Technische Farmaceutische Raad die zijn bedoeld in de artikelen 27 en 29bis, elk volgens zijn bevoegdheid, vragen.
(En vigueur le: 10/01/2003 - 31/03/2005)


Art. 28.

§ 1. De samenstelling en de werkingsregelen van de technische raden worden door de Koning bepaald. Elke technische raad wordt voorgezeten door een persoon die door de Koning is aangewezen op voordracht van het Verzekeringscomité. De verzekeringsinstellingen en de betrokken beroepsorganisaties zijn daarin vertegenwoordigd onder door de Koning bepaalde voorwaarden. Een personeelslid van de Dienst voor geneeskundige controle aangewezen door de leidende ambtenaar van die Dienst, woont met een raadgevende stem de vergaderingen bij van de Technische Raden bedoeld in de artikelen 27 en 29, eerste lid, of bij ontstentenis van een Technische Raad van de Overeenkomstencommissies bedoeld in artikel 26, wanneer die organen hun advies- of voorstelbevoegdheid uitoefenen in het kader van de procedure tot wijziging van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.
(En vigueur le: 10/09/2000 - 14/02/2003)


Art. 69.

§ 3. Naargelang van de in §§ 1 en 2 betrokken verstrekkingen wordt de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen vervangen door de bevoegde commissie, belast met het sluiten van de akkoorden en overeenkomsten, en wordt de Technische geneeskundige raad vervangen door de bevoegde technische raad, bedoeld in artikel 27 en, bij ontstentenis van een dergelijke technische raad, door het Verzekeringscomité.
(En vigueur le: 06/09/1994 - 06/09/2017)


Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 47.

De krachtens artikel 27 van de gecoördineerde wet ingestelde Technische farmaceutische raad is samengesteld uit:
(En vigueur le: 10/08/1996 - )


Art. 48.

De Technische raad voor kinesitherapie, die is opgericht krachtens artikel 27 van de gecoördineerde wet, is samengesteld uit:
(En vigueur le: 10/08/1996 - )


Art. 49.

De krachtens artikel 27 van de gecoördineerde wet ingestelde Technische raad voor ziekenhuisverpleging is samengesteld uit:
(En vigueur le: 10/08/1996 - )


Art. 50.

§ 1. De krachtens artikel 27 van de gecoördineerde wet ingestelde Technische Raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen is samengesteld uit:
(En vigueur le: 01/12/2002 - )


Koninklijk besluit van 6 februari 2003 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de beroepsorganisaties van tandartsen moeten voldoen om als representatief te worden erkend evenals van de nadere regelen betreffende de verkiezingen van vertegenwoordigers van de tandartsen in sommige beheersorganen van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Art. 6

de Algemene raad, de Commissie voor begrotingscontrole, het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging en de Technische tandheelkundige raad bedoeld in respectievelijk de artikelen 15, 17, 21 en 27 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;
(En vigueur le: 24/02/2003 - 20/02/2007)


Koninklijk besluit van 8 augustus 1997 tot vaststelling van de regels voor de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 6

de Algemene raad, de Commissie voor begrotingscontrole, het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, de Technische farmaceutische raad, de Technische raad voor farmaceutische specialiteiten en de Technische geneeskundige raad bedoeld in respectievelijk de artikelen 15, 17, 21 en 27 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;
(En vigueur le: 01/10/2001 - 23/02/2006)


Koninklijk besluit van 7 december 1999 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de beroepsorganisaties van kinesitherapeuten moeten voldoen om als representatief te worden erkend evenals van de nadere regelen betreffende de verkiezingen van vertegenwoordigers van de kinesitherapeuten in sommige beheersorganen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Art. 6

de Technische raad voor kinesitherapie bedoeld in het artikel 27 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecordineerd op 14 juli 1994;
(En vigueur le: 29/12/1999 - 20/02/2008)


Koninklijk besluit van 26 mei 2016 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Technische raad voor radio-isotopen

Art. 1

Het huishoudelijk reglement van de Technische raad voor radio-isotopen, bedoeld in artikel 27 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, gevoegd in bijlage, wordt goedgekeurd.
(En vigueur le: 27/06/2016 - )