Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 48.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] § 1. De in <:C 1>artikel 42<:c> bedoelde nationale overeenkomst bepaalt, wat ...
      d'application ā partir du 06/09/1994