d'application Ó partir du 10/08/1996
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994.

Art. 214.


Art. 215.
10/08/1996
  -31/12/2002
Voor de gerechtigden die tussen 2 april 1964 en 30 juni 1970 arbeidsongeschikt werden en wier arbeidsongeschiktheid op 1 juli 1971 voortduurt, is het bedrag van het gederfde loon dat in aanmerking dient te worden genomen voor de berekening van de uitkering te verlenen van deze laatste datum af, gelijk aan het bedrag van het werkelijke loon over de bij artikel 87 van de geco÷rdineerde wet bedoelde referteperiode, evenwel beperkt tot het maximumbedrag op hetwelk de bijdragen voor de verzekering voor geneeskundige verzorging werden ingehouden en zonder dat het maandbedrag van het loon 14.300 frank mag overschrijden tijdens het eerste kwartaal 1970 en 14.575 frank tijdens het tweede kwartaal 1970.
10/08/1996 Vˇˇr toepassing van de artikelen 93, vijfde lid, 98 en 99, van de geco÷rdineerde wet wordt het dagbedrag van de invaliditeitsuitkering verhoogd met 25 pct. voor de gerechtigden wier arbeidsongeschiktheid is aangevangen vˇˇr 2 april 1964.

Afdeling VII.- Bedragen van de moederschapsuitkering en toekenningsvoorwaarden

Art. 216.

FR   NL   [Affichage pour impression]