d'application à partir du 01/01/2020
   

FR   NL  

Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 17.


Getuigschrift van arbeidshervatting of van werkloosheid
Art. 18.
01/01/2020 De gerechtigde deelt schriftelijk aan zijn verzekeringsinstelling binnen acht dagen volgend op het einde van elke arbeidsongeschiktheid de datum mee waarop hij het werk heeft hervat via een aangifte conform het model als bijlage VIII dat hij invult, dateert en ondertekent en waarin de datum is vermeld waarop hij het werk heeft hervat of via elk ander middel ter beschikking gesteld door zijn verzekeringsinstelling.
01/01/2020 De werkgever deelt ook elektronisch deze datum van werkhervatting aan de verzekeringsinstelling mee volgens de voorwaarden bepaald bij de wet van 24 februari 2003 betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en betreffende de elektronische communicatie tussen ondernemingen en de federale overheid.
01/01/2020 De werkgever deelt deze datum van werkhervatting mee uiterlijk de eerste werkdag van de tweede kalendermaand die volgt op de kalendermaand waarin de betrokken werknemer het werk heeft hervat of, later, na ontvangst van de aanvraag die de verzekeringsinstelling hem verstuurt. In dat laatste geval wordt de aanvraag elektronisch naar de werkgever verstuurd. De verzekeringsinstelling verstuurt of herinnert, indien nodig, aan de werkgever de aanvraag, via de post of elk ander geschikt middel. Indien de verzekeringsinstelling de identiteit van de werkgever niet kent, stuurt zij de aanvraag naar de gerechtigde, die haar daarna aan de werkgever bezorgt.
01/01/2020 Indien de gerechtigde het werk heeft hervat vóór het einde van de periode tijdens dewelke hij het gewaarborgd loon ontvangt, kan de werkgever ook deze datum van werkhervatting meedelen als antwoord op een aanvraag voor een elektronisch bericht bedoeld in artikel 10, § 1, uitgaande van de verzekeringsinstelling of de gerechtigde, binnen de termijnen bedoeld in dit artikel.
01/01/2006 Indien de gerechtigde de hoedanigheid van gecontroleerd werkloze heeft, deelt de uitbetalingsinstelling van de werkloos-heidsuitkeringen, op initiatief van de gerechtigde, aan de verzekeringsinstelling de datum van hervatting van de gecontroleerde werkloosheid mee, binnen de in het eerste lid bedoelde termijn, aan de hand van een door het Beheerscomité goedgekeurd elektronisch bericht.
29/04/2019 Gaat het om een spontane werkhervatting, dan verwittigt de administratieve dienst van de verzekeringsinstelling de adviserend arts hiervan. Deze verwittigt de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle wanneer het gaat om een hervatting in het tijdvak van primaire ongeschiktheid. Hetzelfde geldt bij overlijden of pensionering van de gerechtigde.
01/01/2020 Het eerste lid tot derde lid en het vijfde lid zijn niet van toepassing als de gerechtigde het werk of de gecontroleerde werkloosheid hervat na de einddatum van de periode van arbeidsongeschiktheid die ter kennis is gebracht door de adviserend arts van de verzekeringsinstelling, de arts-inspecteur van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle of de Geneeskundige raad voor invaliditeit.


Verlenging van de termijnen

Art. 19.

FR   NL   [Affichage pour impression]