d'application à partir du 01/01/2003
   

FR   NL  

Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 52quater.


HOOFDSTUK IIBIS.- BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP HET VADERSCHAPSVERLOF EN HET ADOPTIEVERLOF, ALS BEDOELD IN DE ARTIKELEN 223BIS EN 223TER VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 3 JULI 1996

Afdeling I.- In aanmerking te nemen gederfd loon voor de berekening van de uitkering voor vaderschapsverlof en adoptieverlof bedoeld in de artikelen 223bis en 223ter van het koninklijk besluit van 3 juli 1996
Art. 52quinquies.
01/01/2003
  -24/07/2004
Het gederfde loon, dat in aanmerking moet worden genomen voor de berekening van de uitkering voor de zeven dagen vaderschaps- en adoptieverlof, bedoeld in de artikelen 223bis en 223ter van het koninklijk besluit van 3 juli 1996, is het gederfde loon dat is vastgesteld overeenkomstig de artikelen 23 tot 28, dat zou zijn toegekend voor die dagen, indien de werknemer niet met vaderschaps- of adoptieverlof zou zijn geweest.
01/01/2003
  -24/07/2004
Om het dagloon vast te stellen bedoeld in het eerste lid, wordt evenwel geen rekening gehouden met het aantal werkdagen gelegen in de referentieperiode, maar met het aantal dagen tijdens welke de werknemer normaal gewerkt zou hebben tijdens deze periode.
01/01/2003
  -24/07/2004
Voor de uitzendkracht en voor de seizoenarbeider, bedoeld in artikel 27, wordt het gederfde loon bepaald overeenkomstig artikel 27, § 1, zonder dat op dit loon de op grond van die bepaling vastgestelde reductiecoëfficiënt moet worden toegepast.


Afdeling II.- Te vervullen formaliteiten voor het bekomen van de uitkering voor vaderschaps- en adoptieverlof bedoeld in de artikelen 223bis en 223ter van het koninklijk besluit van 3 juli 1996

Art. 52sexies.

FR   NL   [Affichage pour impression]