d'application à partir du 01/01/1997
   

FR   NL  

Ministerieel besluit van 22 september 1980 tot vaststelling van sommige toepassingsmodaliteiten van het koninklijk besluit van 15 september 1980 tot uitvoering van artikel 191, eerste lid, 7°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskunde verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Artikel 1.


Art. 2.
01/01/1997 De uitbetalingsinstellingen van pensioenen en aanvullende voordelen zijn ertoe gehouden aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering de aangifte te bezorgen van de gegevens in verband met de pensioenen en aanvullende voordelen in de vorm en volgens het model dat als bijlage bij dit besluit gaat.
01/01/1997 Zij sturen de formulieren naar het Instituut, na ze te hebben ingevuld.
01/01/1997 Niettemin ontvangen de uitbetalingsinstellingen wanneer de pensioenen of aanvullende voordelen van periodieke aard zijn, formulieren die conform het in de bijlage bij dit besluit opgenomen model zijn en waarop de laatste gegevens die ze aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering hebben meegedeeld, zijn voorgedrukt. Na nazicht en desgevallend wijzigingen en toevoegingen, sturen ze de documenten terug.
01/01/1997 De getotaliseerde bedragen van de bij de rechthebbenden op een pensioen of aanvullende voordeel verrichte inhoudingen moeten, in de loop van de maand volgend op die inhoudingen, aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering worden gestort op rekening nr. 091-0015837-55.
01/01/1997 Andere aangifteformulieren mogen alleen worden gebruikt als ze vooraf door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering zijn aanvaard volgens de door dat instituut vastgestelde modaliteiten.

Art. 2bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]