Publié le 03/12/1966
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 30 november 1966 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966

Art. 16.


Art. 17.
03/02/1995 Onverminderd het bepaalde bij artikel 16, organiseert de Vaste Wervingssecreta+ris, in de loop van elk semester, een examenzittijd ten behoeve van personen die met het oog op een eventuele kandidaatstelling of op deelneming aan latere wervingsexamens, verzoeken om het bewijs dat zij bij het taalexamen als bedoeld bij artikel 7, voor een bepaalde functie of betrekking of voor een bepaalde groep van functies of betrekkingen, hebben voldaan. De Vaste Wervingssecretaris bepaalt onder welke vorm en op welke datum de aanvragen tot deelneming aan dat taalexamen moeten worden ingediend.

Art. 18.

FR   NL   [Affichage pour impression]