d'application à partir du 01/04/2003
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

Art. 27.


Art. 28.
01/04/2003
  -31/12/2007
Eenmaal het recht op de verstrekkingen is ingegaan overeenkomstig de artikelen 26 en 27, wordt aan de verdere toekenning van het recht voor een jaar de volgende tweevoudige voorwaarde verbonden:
01/04/2003
  -31/12/2007
voor het referentiejaar worden de gegevens bedoeld in afdeling IV aan de verzekeringsinstelling bezorgd en daaruit blijkt dat aan de bijdrageplicht is voldaan;
01/04/2003
  -30/06/2006
de hoedanigheid van gerechtigde bedoeld in artikel 4, 1° tot 10° en 12° wordt bewaard tijdens het laatste kwartaal van het referentiejaar of in de loop van het volgende kalenderjaar.
01/04/2003
  -30/06/2006
De in artikel 5 bedoelde personen moeten bovendien aantonen dat zij zich in de loop van het laatste kwartaal van het referentiejaar of in de loop van het volgende kalenderjaar, in één van de in artikel 5 bedoelde situaties bevinden.

Art. 29.

FR   NL   [Affichage pour impression]