Publié le 27/08/1994
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 116bis.


HOOFDSTUK VI.- ALGEMENE BEPALING
Art. 117.
06/09/1994 In zoverre er niet van wordt afgeweken door de bepalingen van deze titel, zijn de bepalingen van de titels I, II, IV, VI tot X en XII die betrekking hebben op de uitkeringsverzekering, ook van toepassing inzake moederschapsverzekering.
06/09/1994 Voor de toepassing van de bepalingen inzake financiering, wordt de moederschapsuitkering gelijkgesteld met een primaire ongeschiktheidsuitkering; als die uitkering wordt verleend aan een gerechtigde als bedoeld in artikel 93, wordt ze echter gelijkgesteld met een invaliditeitsuitkering.


TITEL Vbis - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALING VOOR DE UITKERINGSVERZEKERING EN DE MOEDERSCHAPSVERZEKERING

Art. 117bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]