d'application à partir du 01/01/2002
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 10 januari 1969 tot vaststelling van de administratieve sancties die toepasselijk zijn op de rechthebbenden van de regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering

Art. 3.


Art. 4.
P 01/01/2002
  -11/06/2010
De gerechtigde tegen wie de sanctie van uitsluiting van het recht op uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid werd uitgesproken verliest, tot beloop van het aantal daguitkeringen voorzien bij die sanctie en onder voorbehoud van artikel 13, de uitkering voor elke dag waarvoor hij aanspraak op deze uitkeringen kan maken.
P 01/01/2002
  -11/06/2010
De rechthebbende tegen wie de sanctie van uitsluiting van het recht op geneeskundige verstrekkingen werd uitgesproken verliest, tijdens de gesanctioneerde periode het recht op tussenkomst van de verzekering, tot beloop van een bedrag van 375 EUR, voor alle prestaties aan hem persoonlijk verleend en bedoeld bij artikel 23 van vorenbedoelde wet van 9 augustus 1963.

Art. 5.

FR   NL   [Affichage pour impression]