Publié le 03/05/1972
   

FR   NL  

Verordening van 17 januari 1972 tot uitvoering van artikel 41, 9°, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen

Art. 10.


Art. 11.
01/01/1990 Op de staat van de uitgaven voor invaliditeit, PI 41 genaamd, moeten, voor elke gerechtigde, tenminste de volgende inlichtingen voorkomen:
01/01/1990 a) het door de Dienst voor uitkeringen toegewezen invaliditeitsnummer;
01/01/1990 b) de statistische aanwijzer;
01/01/1990 c) het codecijfer dat overeenstemt met het bedrag van de toegekende uitkering;
01/01/1990 d) het aantal uitkeringsdagen waarover uitkeringen zijn betaald of betaald zouden zijn als er geen toepassing was geweest van de artikelen 28, 28bis en 29, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971;
01/01/1990 e) het bedrag van de betaalde uitkeringen exclusief de voorschotten;
01/01/1990 f) aanvangs- of einddatum van het verlenen van uitkeringen wanneer die datum niet samenvalt met het begin of het einde van het kwartaal, of als de toestand bij het begin of op het einde verandert;
01/01/1990 g) codecijfer oorzaak begin of einde;
01/01/1990 h) naam en voornaam van de gerechtigde;
01/01/1990 i) aanvangsdatum van de arbeidsongeschiktheid;
01/01/1990 j) uiterste datum van het erkende tijdvak van arbeidsongeschiktheid.
01/01/1990 De onder d) en e) bedoelde inlichtingen moeten worden opgeteld, naargelang het uitgaven betreft die betrekking hebben op zelfstandige gerechtigden of op gerechtigden die echtgenoot-helper zijn.

Art. 12.

FR   NL   [Affichage pour impression]