d'application à partir du 01/12/1997
   

FR   NL  

Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 22.


Art. 23.
01/12/1997
  -31/12/2002
Voor de gerechtigde die bij de aanvang van zijn arbeidsongeschiktheid verbonden is, hetzij door een arbeidscontract, hetzij door een leercontract, of die arbeidt onder gelijkaardige voorwaarden, is het gederfde loon het normaal loon dat hij krachtens het koninklijk besluit van 18 april 1974 tot vaststelling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen zou genieten, indien de eerste dag van zijn arbeidsongeschiktheid een wettelijke feestdag was en indien de voorwaarden om daarop aanspraak te hebben, geacht werden te zijn vervuld.
01/12/1997
  -31/12/2002
Voor de forfaitair per maand betaalde werknemer wordt het in het eerste lid bedoelde loon geacht 1/26 van het maandloon te zijn.
01/12/1997
  -31/12/2002
Voor de niet forfaitair per maand betaalde werknemer wiens wekelijkse arbeidsregeling over vijf dagen is gespreid, wordt het in het eerste lid bedoelde loon vermenigvuldigd met 5/6.
01/12/1997
  -31/12/2002
Voor de niet forfaitair per maand betaalde werknemer, met een niet constante dagelijkse of wekelijkse arbeidsduur, of die afwisselend in ploegen werkt, is het in het eerste lid bedoelde loon gelijk aan de verhouding tussen het normale loon van de arbeidscyclus en het aantal werkdagen van die cyclus.

Art. 24.

FR   NL   [Affichage pour impression]