Publiť le 30/03/2012
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 27 maart 2012 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomitť met toepassing van artikel 56, ß 2, eerste lid, 3į, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van de deelname aan overleg rond een psychiatrische patiŽnt, de organisatie en coŲrdinatie van dit overleg en de functie van referentiepersoon

Art. 2.


HOOFDSTUK III - HET BEGELEIDINGSPLAN EN OVERLEG ROND DE PATIENT
Art. 3.
01/04/2012 Het begeleidingsplan wordt opgesteld tijdens een overlegvergadering rond de patiŽnt conform de voorwaarden bepaald in artikel 5. Een begeleidingsplan wordt opgesteld in die situaties waar afstemming tussen verschillende gezondheidszorgbeoefenaars en hulpverleners nodig is. Het is een instrument voor de coŲrdinatie van de activiteiten rond de patiŽnt. Een begeleidingsplan beantwoordt aan de volgende criteria :
01/04/2012 het begeleidingsplan bevat de identificatiegegevens van de patiŽnt en de contactgegevens van de betrokken gezondheidszorgbeoefenaars en hulpverleners en de mantelzorgers. De patiŽnt of zijn familie dient te beschikken over een lijst van telefoonnummers en e-mailadressen waarop is aangeduid met welke diensten hij op welk moment contact kan leggen. Tevens wordt voorzien wie op welk moment gecontacteerd moet worden ingeval van een dringende opname in een ziekenhuis. In dit deel wordt verder ook aangegeven wie de referentiepersoon is van de patiŽnt zoals bepaald in artikel 10;
01/04/2012 het begeleidingsplan bevat de volgende gegevens, die tevens kunnen gebruikt worden door de dienst of instelling waarmee in toepassing van artikel 6 een overeenkomst is gesloten, in het kader van de facturering :
01/04/2012 a. datum overlegmoment;
01/04/2012 b. aanwezigen op het overleg;
01/04/2012 c. locatie overleg : bij de patiŽnt thuis of elders;
01/04/2012 d. datum volgende overleg;
01/04/2012 e. identificatiegegevens van de referentiepersoon zoals bepaald in artikel 10;
01/04/2012 f. identificatiegegevens van de organisator en coŲrdinator van het overleg zoals bepaald in artikel 7;
01/04/2012 g. voor de patiŽnten bedoeld in artikel 1, ß 1, de gegevens waaruit blijkt dat de patiŽnt voldoet aan de voorwaarden bepaald in artikel 2, ß 1, 5į en of 7.
01/04/2012 het begeleidingsplan beschrijft in algemene termen gegevens die van belang kunnen zijn voor de verdere zorg- en hulpverlening;
01/04/2012 het begeleidingsplan bevat de algemene doelstellingen die met de patiŽnt nagestreefd worden. De taakafspraken onder punt 5į zijn activiteiten/handelingen om deze doelstellingen te bereiken;
01/04/2012 het begeleidingsplan beschrijft per episode van zorg - dit is de periode tussen twee geplande overlegmomenten - de vooropgestelde taakafspraken, de zorgactiviteiten en de verantwoordelijkheden van zowel de betrokken gezondheidszorgbeoefenaars en hulpverleners als de mantelzorgers en de patiŽnt zelf.
01/04/2012 De taakafspraken worden uitgedrukt in de tijd en worden op elk overlegmoment binnen het zorgteam en bij voorkeur in samenspraak met patiŽnt en/of familie geŽvalueerd, eventueel bijgestuurd en/of beŽindigd en daarover wordt gerapporteerd in het begeleidingsplan.


Art. 4.

FR   NL   [Affichage pour impression]