d'application à partir du 01/04/2003
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

Art. 13.


Art. 14.
01/04/2003
  -31/12/2007
De Ministers bevoegd voor het sociaal statuut der zelfstandigen en Sociale Zaken stellen gezamenlijk de wijze vast waarop de gegevens bedoeld in de artikelen 9 tot en met 13 worden opgemaakt en overgezonden en stellen eveneens de termijn vast waarbinnen deze gegevens worden overgezonden. Op deze gegevensoverdracht zijn de artikelen 14, 15 en 20 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid van toepassing. Ingeval de in de artikelen 9 tot 13 bedoelde zelfstandigen nog niet zijn aangesloten bij een verzekeringsinstelling, of indien de gegevensoverdracht buiten de gerechtigde om niet mogelijk blijkt, worden de in de voormelde bepalingen bedoelde gegevens aan de betrokken zelfstandigen overgemaakt, die ze binnen één maand na ze te hebben ontvangen, overmaken aan de verzekeringsinstelling waarbij ze zich aansluiten.

Art. 15.

FR   NL   [Affichage pour impression]