Publié le 20/06/2019
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 5.


Art. 6.
01/04/2019 De Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail is een openbare instelling die is opgericht bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, rechtspersoonlijkheid heeft en optreedt als verzekeringsinstelling voor de rechthebbenden van de sociale werken van HR Rail.
01/01/2014 De Koning benoemt de voorzitter.
01/01/2014 Deze Kas wordt beheerd door een Beheerscomité samengesteld uit een voorzitter, tien werkende leden en tien plaatsvervangende leden. De leden worden benoemd door de Koning, waarvan respectievelijk :
01/01/2014 - vijf leden op voordracht van de raad van bestuur van HR Rail;
01/01/2014 - vijf leden op voordracht van de leden van de Nationale Paritaire Commissie die de syndicale organisaties vertegenwoordigen. Alleen de leden zijn stemgerechtigd.
06/09/1994 De Koning benoemt de voorzitter.
01/01/2014 De organisatie en de werkingsregelen van de Kas der geneeskundige verzorging van de HR Rail worden door de Koning bepaald in het raam van de regelen, vastgesteld bij de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut en de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor maatschappelijke zekerheid en sociale voorzorg.
01/04/2019 Twee regeringscommissarissen, die de Koning benoemt op voordracht van respectievelijk de Minister die de Sociale Zaken onder zijn bevoegdheid heeft en de Minister die de Begroting onder zijn bevoegdheid heeft, wonen de vergadering van het Beheerscomité bij.
06/09/1994 Twee regeringscommissarissen, die de Koning benoemt op voordracht van respectievelijk de Minister die de Sociale voorzorg onder zijn bevoegdheid heeft en de Minister die de Begroting onder zijn bevoegdheid heeft, wonen de vergadering van het Beheerscomité bij.

Art. 7.

FR   NL   [Affichage pour impression]