Publié le 10/12/1993
   

FR   NL  

Ministerieel besluit van 28 oktober 1993 ter bepaling van de wijze van vaststellen en meedelen van de gegevens in verband met de voorwaarden van verzekerbaarheid van de zelfstandigen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering

Art. 2.


Art. 3.
01/01/1997 De gegevens, bedoeld in artikel 7, eerste en derde lid, van het koninklijk besluit van 30 juli 1964 en in artikel 5 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971, betreffende het voldaan hebben aan de bijdrageverplichting over elk verstreken kalenderjaar, worden langs elektronische weg aan de verzekeringsinstellingen meegedeeld uiterlijk op 20 maart van het jaar na het desbetreffende kalenderjaar.
01/01/1997 Onverminderd de bepalingen van de artikelen 5 tot 11 van dit besluit moet ieder gegeven dat van belang kan zijn voor de rechten van de zelfstandige inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering, aan diens verzekeringsinstelling volgens dezelfde procedure door het sociale verzekeringsfonds worden meegedeeld binnen een maand nadat het er zelf kennis van heeft.
01/01/1997 Er worden evenwel bijdragebescheiden uitgereikt aan de zelfstandigen en de vrijwillig onder het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 ressorterende meehelpende echtgenoten, die niet zijn aangesloten bij een verzekeringsinstelling, alsook aan de personen die niet zijn opgenomen in het personenrepertorium dat is bedoeld in artikel 6 van de wet van 15 januari 1990 voor het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen en/of het Nationaal intermutualistisch college als beheersinstelling van een sectorrepertorium. Deze bescheiden worden door de sociale verzekeringsfondsen aan de zelfstandigen uitgereikt binnen de twee weken nadat deze instellingen ervan werden in kennis gesteld dat de elektronische transmissie niet slaagde. De zelfstandige moet de bijdragebon binnen een maand na de ontvangst aan zijn verzekeringsinstelling afgeven.
01/01/1997 Die bescheiden worden opgemaakt conform het als bijlage bij dit besluit gevoegde model. Ze worden op lichtblauw papier gedrukt en hebben als afmetingen 21 cm op 9 cm.

Art. 4.

FR   NL   [Affichage pour impression]