Publié le 28/04/1984
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 12 april 1984 betreffende het beheer van de financiële middelen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering door de verzekeringsinstellingen en betreffende de vermeerderng van de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen met een percentage van de met toepassing van artikel 136, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, terugevorderde sommen
Artikel 1.
01/01/1993 Beleggingen op korte termijn mogen worden verricht op zichtrekeningen, op voorwaarde dat het per kalenderjaar geëvalueerd dagelijks saldo van de beschikbare middelen gemiddeld niet meer bedraagt dan 2,5 pct. van de jaarlijkse uitgaven van de verzekeringsinstellingen en ziekenfondsen.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]