d'application Ó partir du 01/04/2003
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

Art. 32.


Afdeling VIIbis: Opgeheven door: Wet 26-3-07 - B.S. 27-4 - ed. 2
Art. 32bis.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
Onder de in deze afdeling opgesomde voorwaarden zijn de bepalingen van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de vorenbedoelde geco÷rdineerde wet en van het koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, op de rechthebbenden van dit besluit van toepassing.


Art. 32ter.

FR   NL   [Affichage pour impression]