Publié le 03/12/1966
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 30 november 1966 houdende maatregelen tot vrijwaring van de verkregen rechten van ambtenaren die op 1 september 1963 verbonden waren aan een plaatselijke of gewestelijke dienst gevestigd in Brussel-Hoofdstad

Art. 3.


Art. 4.
03/12/1966 De in artikel 2 bedoelde ambtenaar die vóór 1 september 1963 geslaagd is voor het voorgeschreven examen over de voldoende kennis of over de elementaire kennis van de tweede taal, behoudt het voordeel dat aan het slagen voor dat examen verbonden was met het oog op een benoeming of bevordering, in de in artikel 2 vermelde diensten:
03/12/1966 in een betrekking waarvan de titularis omgang heeft met het publiek;
03/12/1966 of in een betrekking waarvan de titularis, tegenover de overheid waaronder hij ressorteert, verantwoordelijk is voor het behoud van de eenheid in de rechtspraak of in het beheer van de dienst waarvan de hoge leiding hem is toevertrouwd;
03/12/1966 dit alles volgens het onderscheid gemaakt in artikel 21, § 4 en § 5, van de gecoördineerde wetten.
03/12/1966 Het voordeel van het eerste lid wordt ook verleend aan de in artikel 2 bedoelde ambtenaar wiens kennis van de tweede taal, met het oog op het uitoefenen van een ambt waarin hij omgang heeft met het publiek, regelmatig is vastgesteld door de overheid die hem heeft benoemd in een dienst waarvoor een speciale regeling geldt.

HOOFDSTUK II - GEMEENTELIJKE DIENSTEN

Art. 5.

FR   NL   [Affichage pour impression]