Publié le 20/10/2004
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 137quinquies.


HOOFDSTUK XTER - MAXIMUMFACTUUR

Afdeling I - Definities
Art. 137sexies.
01/01/2003 Met het oog op de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
01/01/2003 "de H.V.K.Z.": de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden;
01/01/2003 "de gecoördineerde wet van 14 juli 1994": de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;
01/01/2003 "het koninklijk besluit van 15 juli 2002": het koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;
01/01/2005 "verzekeringsinstelling": een landsbond zoals bepaald in artikel 6 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en de Kas der geneeskundige verzorging van N.M.B.S. Holding.


Afdeling II - Algemene Bepalingen

Art. 137septies.

FR   NL   [Affichage pour impression]