Publié le 25/07/1963
   

FR   NL  

Wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg

Art. 19.


Art. 19bis.
01/01/2005 Het Beheerscomité van de sociale zekerheid stelt zijn huishoudelijk reglement op, dat inzonderheid:
01/01/2005 de regelen bepaalt in verband met de bijeenroeping van het beheerscomité, op verzoek van de Minister van Sociale voorzorg of de Minister van Tewerkstelling en arbeid of de Minister van Pensioenen, de voorzitter of van twee leden;
01/01/2005 de regelen bepaalt in verband met het voorzitterschap van het beheerscomité, in geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter;
01/01/2005 de aanwezigheid voorschrijft van ten minste de helft van de vertegenwoordigers van de meest representatieve werkgeversorganisaties, van de meest representatieve werknemersorganisaties en van de vertegenwoordigers van de overheid om op geldige wijze te beraadslagen en te beslissen;
01/01/2005 de wijze van stemmen bepaalt in het beheerscomité, met dien verstande dat de voorstellen slechts kunnen worden goedgekeurd wanneer zij de meerderheid van de stemmen behalen van de leden van het beheerscomité, met inbegrip van de stemmen van alle leden bedoeld in artikel 4ter, tweede lid, 3°;
01/01/2005 de betrekking bepaalt tussen het beheerscomité en het comité voor advies, onder meer de eventuele vertegenwoordiging van de leden van laatstgenoemd comité in het beheerscomité;
01/01/2005 bepaalt onder welke voorwaarden het beheerscomité voor het onderzoek van speciale vraagstukken een beroep kan doen op bijzonder bevoegde personen;
01/01/2005 in de mogelijkheid voorziet dat de leden van het beheerscomité zich laten bijstaan door technische raadgevers;
01/01/2005 bepaalt welke handelingen behoren tot het dagelijks beheer.

Art. 20.

FR   NL   [Affichage pour impression]