d'application à partir du 01/08/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 25 juli 2014 tot vaststelling van de voorwaarden en regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de huisarts een honorarium betaalt voor het beheer van het globaal medisch dossier

Art. 13.


Art. 14.
01/08/2014 Indien de rechthebbende het beheer van zijn globaal medisch dossier in de loop van een verlengingsjaar toevertrouwt aan een andere huisarts en zowel de eerste als de tweede huisarts toepassing maken van Hoofdstuk II :
01/08/2014 heeft de eerste huisarts die toepassing maakt van hetzij artikel 5, § 1, 3°, hetzij artikel 6, § 3, het recht op het honorarium voor het beheer van het globaal medisch dossier voor dat kalenderjaar;
01/08/2014 gelden de rechten van de rechthebbende met betrekking tot het globaal medisch dossier :
01/08/2014 a) bij de eerste huisarts tot aan de datum van de raadpleging of het bezoek bedoeld in artikel 5, § 1, 3°, van de tweede huisarts;
01/08/2014 b) bij de tweede huisarts vanaf de datum van diens raadpleging of bezoek bedoeld in artikel 5, § 1, 3°.

Art. 15.

FR   NL   [Affichage pour impression]