d'application à partir du 02/11/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 25 september 2014 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in de thuisverpleging, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden
Art. 1
02/11/2014 § 1. Vanaf 2013 wordt een jaarlijkse premie van 1.205,58 EUR toegekend aan sommige verpleegkundigen werkzaam in de thuisverpleging die houder zijn van een bijzondere beroepsbekwaamheid, zoals bepaald in de ministeriële besluiten die de erkenningscriteria vastleggen van de kwalificaties, vermeld in het koninklijk besluit van 27 september 2006 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde.
02/11/2014 § 2. Vanaf 2013 wordt een jaarlijkse premie van 3.616,84 EUR toegekend aan sommige verpleegkundigen werkzaam in de thuisverpleging die houder zijn van een bijzondere beroepstitel, zoals bepaald in de ministeriële besluiten die de erkenningscriteria vastleggen van de titels vermeld in het bovenvermeld koninklijk besluit van 27 september 2006.
02/11/2014 § 3. Om de premie, bepaald in de paragrafen 1 en 2, te genieten moet de verpleegkundige :
02/11/2014 a) gedurende het jaar waarop de premie betrekking heeft afdoende geattesteerde verstrekkingen verlenen, vermeld in artikel 8 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
02/11/2014 b) in het jaar waarop de premie betrekking heeft, houder zijn van een bijzondere beroepsbekwaamheid of een bijzondere beroepstitel, bepaald in artikel 5.
02/11/2014 § 4. De premie wordt ten vroegste toegekend nadat het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor de ziekte en invaliditeitsverzekering de praktische modaliteiten heeft uitgewerkt.
02/11/2014 § 5. Indien een verpleegkundige voor hetzelfde jaar voldoet aan de voorwaarden voor zowel de premie betreffende de beroepstitel als de premie betreffende de beroepsbekwaamheid binnen hetzelfde domein dan wordt enkel de premie voor de beroepstitel betaald.


Art. 2

FR   NL   [Affichage pour impression]