d'application à partir du 02/11/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 25 september 2014 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in de thuisverpleging, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden

Art. 1


Art. 2
02/11/2014 Op straffe van niet-ontvankelijkheid wordt de premie jaarlijks aangevraagd door de verpleegkundige uiterlijk op de datum vastgelegd door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. De premie wordt jaarlijks in de maand juni van het jaar volgend op het jaar waarop de premie betrekking heeft, betaald door het Rijksinstituut voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering. De premie wordt betaald a pro rata van de geattesteerde verstrekkingen vermeld in artikel 8 van de bijlage bij het bovenvermeld koninklijk besluit van 14 september 1984, verleend door de verpleegkundige werkzaam in de thuisverpleging, gekoppeld aan de betrokken bijzondere beroepsbekwaamheid of bijzondere beroepstitel, in het jaar waarop de premie betrekking heeft.
02/11/2014 De premie voor het jaar 2013 wordt betaald in de vijfde maand na die waarin dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3

FR   NL   [Affichage pour impression]